Koldioxidbudget för Tyresö

Vi som bor lever och verkar i Tyresö kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 16% årligen fram till år 2040. Det visar kommunens koldioxidbudget.

Utsläppen av koldioxid måste minskas

Alla som bor, lever och verkar på vår planet ger upphov till utsläpp i atmosfären som påverkar klimatet. Utsläppen mäts i mängd koldioxid (CO2). Internationellt har man satt målet att utsläppen av koldioxid måste minskas ner till noll för att vi ska förhindra en uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2°C.

Koldioxidbudget som verktyg

Tyresö kommun har med hjälp av Uppsala universitet tagit fram en så kallad koldioxidbudget. Den visar hur utsläppen från Tyresö som geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2040 för att Tyresö ska bidra till att nå målet om 2°C .

Utsläppen måste minskas med 16 procent

Totalt är Tyresös koldioxidbudget på 674 000 ton CO2 från 2020 - det är alltså allt vi kan släppa ut fram till år 2040. Idag släpper vi ut 120 000 ton CO2 /år och fortsätter vi i den takten är budgeten slut inom 6 år. I genomsnitt betyder att vi måste minska våra utsläpp med 16 procent årligen. Den allra största delen av våra utsläpp orsakas av utrikes transporter, i första hand flygresor.

Utsläpp: Arbetsmaskiner 3%, egen uppvärmning 1%, industri 2%, produktanvändning 1%, inrikes transport 13%, utrikestransporter 80%.

Hur utsläppen fördelar sig mellan olika kategorier.

Konsumtionen ej medräknad

Den här budgeten beräknar inte heller våra konsumtionsbaserade utsläpp. Om vi tar med dem så är de totala utsläppen som vi i Tyresö kommun genererar mycket högre, då vi vet att vår konsumtion i genomsnitt ger upphov till ca 7 ton CO2 /år och person och att våra resor, mat och andra inköp står för drygt 6 ton. En långsiktigt hållbar nivå är 1 ton CO2/år per person.

Vad gör kommunen för att minska utsläppen?

Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för både hur mycket vi måste minska våra utsläpp och vad vi ska fokusera på; som kommun, som företag och som medborgare. Kommunen arbetar för att energianvändningen i Tyresö ska vara effektiv och helt fossilfri samt att utsläppen från transporter ska ner till noll genom att fler resor sker med cykel och kollektivtrafik. Vi arbetar också för att fordonsflottan i vår kommun blir fossilfri. Kommunen gör också olika insatser för att inspirera privatpersoner och företag till hur de kan minska sina utsläpp.

Hjälp att minska de egna utsläppen

Vill du mäta din egen klimatpåverkan och se hur du kan bidra, testa något av dessa verktyg:

Deedster Länk till annan webbplats. (app utvecklad av WWF och Svenska miljöinstitutet)
Klimatkontot Länk till annan webbplats. (webbsida av Svenska miljöinstitutet)

För råd hur din bostad och dina resor kan bli mer energieffektiva och klimatsmarta, kontakta Energi- och klimatrådgivningen, det är helt kostnadsfritt:

Energi- och klimatrådgivningen

För tips hur du kan konsumera mer hållbart:

Hallå konsument! Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 24 september 2020