Klimat, miljö och energi

Vi påverkar klimatet genom att släppa ut växthusgaser. I kommunen arbetar vi med att minska dessa utsläpp.

Kommunens miljöövervakning omfattar i korthet

 • Provtagning av våra sjöar sker årsvis. Det som mäts är bland annat näringsämnen (fosfor och kväve), surhet (pH), siktdjup och syrgashalt (Länets sjöprovtagning).
 • Våra kustvatten provtas under sommar och höst på bland annat på kväve, fosfor, syrgashalt och siktdjup (Svealands kustvattenvårdsförbund).
 • Insamling och inläggning av data i luftvårdsförbundets databas, som är gemensam för Stockholms och Uppsala län.
 • Deltagande i arbetet inom Tyresåns vattenvårdsförbund. Ett arbete som pågår sedan 1993 i nära samarbete med sjösystemets övriga kommuner och Länsstyrelsen.
 • Deltagande i nätverket Södertörnsekologerna. Gruppen bedriver sedan 1990 ett omfattande arbete i projektform med att upptäcka, beskriva och informera om Södertörns naturvärden.

Södertörnsekologerna är ett samarbete med ekologer, planerare och miljöinspektörer från tio av Södertörns kommuner. Bland projekten de genomfört hör inventeringar av lavar, mossor, svampar, vattenväxter, fisk, trollsländor samt grod- och kräldjur.

Inventering av fladdermöss på Södertörn

Under 2017 – 2018 genomförde nio Södertörnskommuner en förnyad fladdermusinventering. Fladdermöss är en artgrupp som är bra att använda som miljöindikator.

Nätverket Södertörnsekologerna senaste projekt var en inventering av "mångfaldsekar" i kommunerna. Forskare har haft i uppdrag att undersöka insektsfaunan, lavar, mossor och tickor som lever i ekarna. Intressant var att studera skillnader i mönstren av fynd från de olika kommunernas ekar.
Södertörnsekologerna Länk till annan webbplats.

Kommuner som deltar i samarbetet är för närvarande: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje och Tyresö.

Funderar du på att installera solpaneler?

Börja med att kolla Solkartan. Där får du en första bedömning av hur stor solinstrålningen är på ditt tak och hur mycket solenergi som kan produceras under ett år. Solkartan är en interaktiv gratistjänst för privatpersoner, föreningar och företag som funderar på att installera solpaneler på taket. Sök efter en fastighet i kartan då kan du se solinstrålningen på takytan och beräkna potentialen för solel och solvärme i kWh per år. Med den informationen kan du uppskatta lönsamheten kring en investering i solpaneler.

Här hittar du solkartan Länk till annan webbplats.

Här kan du testa din klimatpåverkan av bland annat ditt boende, mat och transporter.

Energimyndigheten

Energimyndigheten testar produkter och apparater som använder energi. hemelektronik, hushållsapparater, värmesystem, inomhusklimat och husets klimatskal.
Tester Energimyndigheten Länk till annan webbplats. 

Miljösmarta matval

Maten påverkar miljön när den odlas eller produceras, förädlas, när den forslas till och från affären och när den tillagas.
Livsmedelsverkets sida om miljösmarta matval Länk till annan webbplats. 

Att ta reda på hur olika matvaror ska förvaras och hur länge olika livsmedel håller sig är steg åt rätt håll.
Släng inte maten Länk till annan webbplats.

Klimatkontot

Har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.
Klimatkontot.se Länk till annan webbplats.

Energi och klimatrådgivningen

Energi och klimatrådgivningen i Stockholms län ger dig kostnadsfri och opartisk rådgivning. Här kan du testa energiåtgång i din bostad, transporter eller firma, och få tips om hur få ner förbrukning och spara pengar. Du kan skriva ut faktablad och få svar på frågor.
Energi och klimatrådgivningen i Tyresö kommun

Enligt EU:s klimatmål ska utsläppen av koldioxid minska med 20 procent fram till år 2020 och 40 procent till 2030 (jämfört med 1990). Tyresö kommun har som mål att nå ännu längre och har skrivit på EU-kommissionens Borgmästaravtal. 45 svenska kommuner har skrivit på. Sex av dessa i Stockholms län.

Tyresö kommunfullmäktige antog i september 2016 en ny klimat- och energistrategi för kommunen. Visionen i strategin är att Tyresö ska vara klimatneutralt år 2050 och det finns även mål satta för åren 2020 och 2030. Här följer några av åtgärdspunkterna.

Fram till år 2020 samt 2030 ska:

 • Koldioxidutsläppen i Tyresö kommun ha minskat med 40 procent jämfört med 1990.
 • 20 procent av den energi som används i kommunen ska komma från förnyelsebara källor.
 • I kommunens byggnader ska energianvändningen minska med 20 procent jämfört med 1990.
 • 2030 ska Tyresö ha en fossiloberoende fordonsflotta.

I det samlade åtgärdsdokumentet hittar du alla de åtgärder som ska syfta till att uppnå målen.

Klimat- och energistrategin , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Samlat åtgärdsdokument , 319 kB, öppnas i nytt fönster.

Till nästa generation ska de stora miljöproblemen i Sverige vara lösta. Miljömålen är politiskt fastställda av regeringen och beskriver hur tillståndet i miljön ska vara.

Miljömål i Tyresö

Vi vill uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö, kommunen ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling.

Allmänna målformuleringar från översiktsplanen

 • Områden med särskilda natur- och/eller rekreationsvärden ska beaktas
 • Vid markexploatering ska ekologiska aspekter beaktas
 • Vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar ska förbättras
 • Andelen jordbruksmark i kommunen ska bibehållas
 • Mängden avfall ska minimeras
 • Andelen källsorterat avfall ska maximeras
 • Användningen av svårnedbrytbara, naturfrämmande ämnen och produkter ska minimeras
 • Miljö- och kretsloppsanpassade byggmetoder och byggmaterial ska användas
 • Antal bostäder och rekreationsområden där människor störs av buller ska minimeras
 • Koldioxidutsläppen från fossila bränslen ska minimeras
  Andelen förnyelsebar energi ska maximeras
 • Kommunen ska verka för ökad användning av miljöanpassade transportmedel.

Nationella miljömål

Regeringen har utsett ansvariga myndigheter för varje miljömål. På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen för att anpassa, precisera och konkretisera miljömålen till de regionala förutsättningarna. För samordningen av miljömålsarbetet svarar Miljömålsrådet, som består av representanter för berörda nationella myndigheter, kommunerna, länsstyrelserna, näringslivet och ideella föreningar. På lokal nivå ansvarar kommunerna för att miljömålen uppnås.

Miljömål miljomal.se Länk till annan webbplats.

Miljömål för Sverige Länk till annan webbplats.

Miljömål för Tyresån

Nå de uppställda mål som formuleras inom Tyresåns vattenvårdsförbunds åtgärdsprogram. Dessa mål innebär en halvering av totalfosforhalterna i systemet på längre sikt (mer än 10 år), från idag cirka 70 ug P/liter till 35 ug P/liter. För totalkvävehalterna är målet satt till < 1000 ug N/liter i slättsjöarna och < 600 ug N/liter i skogssjöarna. Syrgashalten i bottenvattnet ska hålla > 4 mg O2/liter.

 • Ytterligare åtgärder i Fnyskbäcken för att begränsa dagvattenbelastningen till systemet.
 • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.

Miljömål för Åvaåns sjösystem

Vidmakthålla ett pH i systemet på > 6.5 och alkaliniteten > 0.10 mekvivalenter / liter mätt i Nedre Dammens utlopp. Dessa värden kan numera hållas även efter avslutad kalkning.

Miljömål för övriga sjöar

Öringesjön: bibehållen badbarhet.
Ällmora träsk: bibehållen pH-nivå samt buffringsförmåga mot sur nederbörd genom fortsatt kalkning vid behov.

Miljömål för kustvatten

 • Bibehållen bad- samt fiskevattenkvalitet genom åtgärder mot bristfälliga enskilda avlopp samt utbyggnad av kommunalt va-nät på Tyresö-Brevikshalvön.
 • Förbättra kunskapen om vattenutbytesförmågan i kustvattnen Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden.
 • Recipientprovtagning av kustvattnen - Ällmorafjärden, Vissvassfjärden och Erstaviken - genom Svealands kustvattenvårdsförbund.

Luften består av 78 procent kvävgas och 21 procent syrgas. Det är en liten del av den sista återstående procenten som hela luftvårdsdebatten handlar om. I den sista procenten ryms alla de förorenande gaser och partiklar som skadar hälsa och miljö.

Hur ren är Tyresöluften?

Det finns inga beräkningar eller mätningar som tyder på att miljökvalitetsnormerna för luft skulle överskridas i Tyresö kommun. Det beror delvis på att vägarna i Tyresö är lågt trafikerade i jämförelse med många andra tätorter. Inte heller finns det många trånga gaturum i kommunen som skulle kunna bidra till en lokalt sämre luftomblandning.

Vem övervakar luftkvaliteten?

Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar luftens kvalitet i regionen. Medlemmar är regionens kommuner, länens två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna regionens miljöövervakning av luft.

Stockholms & Uppsala Läns Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Genom samverkan i Luftvårdsförbundet kan länens kommuner, landsting och andra aktörer skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och hur föroreningarnas halter påverkas av olika beslut. Luftens rörelser känner inga administrativa gränser

Luftkvalitet och miljökvalitetsnormer

För att mäta miljökvalitet för bland annat luft, finns så kallade miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalken och är bestämda utifrån EG-direktiv för utomhusluft. Normerna är satta för att skydda mot ohälsa och gäller främst i miljöer där människor vistas.

Åtta Södertörnskommunerna samarbetar med "Samordnad varudistribution" som ska halvera kommunernas koldioxidutsläpp. Även trafikmiljön blir säkrare. Färre varutransporter trafikerar skolor och förskolor och de styrs till tider som passar.

Transporter är det område där klimatsomställningen hittills gått långsammast, framförallt de tunga transporterna. Samordnade varutransporter innebär att alla transporter av varor och livsmedel till kommunens alla olika verksamheter som skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhuset med mera samordnas så att det istället för att varje beställning ger en transport läggs alla transporter samman.

Samordnade varutransporter innebär färre antal transporter och det betyder att det förutom miljö och ekonomi också är bra för en ökad trafiksäkerhet. Inte minst då det blir betydligt färre lastbilar som kör fram över skolgårdar och andra miljöer där barn vistas. Det blir även lättare för en skola eller en förskola att veta när varor levereras och när det behövs personalinsatser istället för dagens många transporter.

Läs om projektet på Södertörnskommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Trafik- och miljöenheten
Senast uppdaterad: 23 september 2021