Parkslide

Parkslide är en växt med mycket stark spridningskraft som snabbt kan ta över stora områden och tränga ut andra arter. Den sprider sig via rotsystemet och kan leva i tiotals år utan gröna växtdelar ovan jord. Det är det som gör den så svår att bekämpa. Växten sprider sig minimalt med frön, eftersom det nästan bara finns honplantor i Sverige.

Parkslide är inte giftig och inte farlig. Parkslide har inte tillräcklig växtkraft för att ta sig igenom en armerad bottenplatta eller plaströr men den kan förstöra fasader och gamla och spruckna betongytor. Det gäller däremot även andra starkväxande växter som till exempel klättervildvin, murgröna och klätterhortensia. Dessa kan också skada husfasader och andra delar av fastigheten.

Parkslide omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, EU-förordning 1143/2014. Den utvärderas däremot av Naturvårdsverket för att tas upp i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. Den kommer i så fall omfattas av olika förbud. I väntan på det är bekämpning av parkslide frivillig.

Om du hittar parkslide på kommunal mark så är vi tacksamma om du rapporterar in till oss var du sett den. Vi kartlägger bestånden inom kommunen på kommunal mark för att kunna bekämpa den i framtiden. Du får inte bekämpa den på kommunal mark.

Rapportera invasiva växter via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det bästa du kan göra i dagsläget är att låta den vara. Det finns några saker du kan prova men om du påbörjar en bekämpning behöver du vara medveten om att du måste fortsätta bekämpning kontinuerligt flera gånger per år i flera års tid för att ens ha en liten möjlighet att nå framgång.

Olika metoder att bekämpa parkslide har testats runt om i världen men med få bevisade långsiktiga resultat. Gör man inte rätt vid eventuell bekämpning så är det bättre att låta den vara då spridningsrisken är mindre om den inte känner sig hotad. Växten sprider sig via rotsystemet och känner växten av en påverkan orsakad av bekämpningsförsök kan den skicka ut många meter långa jordlöpare som bildar nya plantor och bestånd.

Det krävs oftast att man kombinerar flera insatser under ett antal år för att man ska ha en chans att lyckas.

Hugga ned gröna växtdelar

Genom att hugga ner växten några gånger per år kan spridningen begränsas. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år. Första huggningen bör göras när de första skotten visar sig och den sista före växten går i vila i augusti/september. Detta bör upprepas årligen under ett flertal år.

Undvik att gräva upp

Gräv helst inte upp växten. Om du ändå väljer att gräva krävs att all jord inom en radie på 7 meter runt hela växten och ner till 4,5 meters djup grävs bort och att jordmassorna transporteras till destruktion. Det är inte bara väldigt dyrt utan risken för spridning är också stor. Eftersom växten är så livskraftig så räcker det med 0,7 gram av en rot för att den ska kunna fortsätta växa.

Täcka marken

Täckning av marken med presenning i flera år kan eventuellt också begränsa växten från spridning. Täckningen måste då vara heltäckande och omfattande för att förhindra att nya skott växer upp utanför täckningen. Nya rotskott kan komma upp ända upp till sju meter från moderplantan. Det är mycket viktigt att inte lämna någon öppning åt parksliden, även små glipor kan räcka för att nya skott ska titta fram.

Kemiska bekämpningsmedel med glyfosater innebär risker för människors hälsa och miljön. Glyfosater är farligt för vattenlevande organismer, det stör ekosystem och slår ut den biologiska mångfalden. Det är förbjudet att använda glyfosater inom 6 meter från vattendrag, brunnar eller dagvattenanläggningar.

Bekämpningsmedel med glyfosat bör endast hanteras av utbildade personer i yrkesverksamhet. Det finns fortfarande ett fåtal produkter kvar på marknaden för privatpersoner. Används de på felaktigt sätt så skadar och bekämpar man även önskvärd växtlighet i sin trädgård. Behandling med glyfosat under blomningen skadar även insekter.

Tyresö kommun använder inte kemiska bekämpningsmedel.

Parkslide måste hanteras genom att lämna växtdelarna väl förslutna i till exempel dubbla plastsäckar på återvinningscentralen för förbränning.

Länk till Petterboda återvinningscentral Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 september 2022

Hitta på sidan