Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.

Vid olovligt byggande kan bygglovenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller begära att det olovligt utförda tas bort.

Om du tror att någon har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan du anmäla det till kommunen. Det finns många byggåtgärder som inte tas upp eller definieras i plan-och bygglagen vilket gör att det inte alltid är lätt för bygglovenheten att ge råd eller bedöma. När en anmälan kommer in skapas ett ärende om utredning av åtgärden.

Innan du anmäler bör du kolla:

  1. Vad som står i detaljplanen
  2. Vad som är bygglovbefriade åtgärder

Se detaljplan för ditt område

I detaljplanen för området står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Ovårdade tomter

Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget.

Det är ganska vanligt att klagomål på ovårdad tomt handlar om misskötta häckar och växtlighet men också skräpiga tomter. Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.

När ett klagomål kommer in startat bygglovenheten ett ärende om utredning.

Anmäla ovårdad tomt

Formulär att använda för anmälan om ovårdad tomt

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 september 2019
Upp