Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. ”Svartbygge” i dagligt tal.

Om du tror att någon har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan du anmäla det till kommunen. När en anmälan kommer in skapas ett tillsynsärende. Vid olovligt byggande kan byggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgifter eller begära att det olovligt utförda tas bort (föreläggande med eventuellt vite.

Innan du anmäler bör du kolla:

  1. Vad som står i detaljplanen
  2. Vad som är bygglovbefriade åtgärder

För denna typ av ärende har kommunen en tillfällig ärendeanhopning vilket medför handläggningstider på uppemot 18 månader.

Se detaljplan för ditt område

I detaljplanen för området står vad du får göra, exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga. I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Ovårdade tomter

Vårdat skick innebär att tomten inte får orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Tomten får inte användas som lager för till exempel skrot, bilar eller båtar. Vid byggnation eller renovering får tomten användas för att ha material på under bygget.

Det är ganska vanligt att klagomål på ovårdad tomt handlar om misskötta häckar och växtlighet men också skräpiga tomter. Om tomten blir en olägenhet, tala gärna med fastighetsägaren i första hand, sedan kan man vända sig till kommunen.

När ett klagomål kommer in startar bygglovenheten ett tillsynsärende.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 oktober 2019
Upp