Mur, plank och staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Läs om staket i byggnadsnämndens riktlinjer nedan.

Murar

Murar och stödmurar kräver bygglov.

Plank

Plank är en konstruktion som är tät. Upp till 1,1 meter över marken klassas det som staket, oavsett täthet, och behöver inte bygglov. Högre plank behöver bygglov och vid utfarter och i hörntomter får plank vara högst 0,8 meter över marken.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer

Plank och murar runt skyddade uteplatser kräver inte bygglov om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Läs mer på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov för mur eller plank

När du ansöker om bygglov för en mur eller plank ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett utdrag ur kartdatabas från oss på kommunen.

Beställ utdrag ur kartdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

  • rita in ny mur/plan med avstånd till närliggande fastighetsgränser, två stycken.
  • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm lämpligen murens/plankets placering genom att måtten möts i ett av den tillkommande muren/plankets hörn.
  • redovisa muren/plankets längdmått.


En fasadritning ska visa muren/plankets fasader rakt framifrån.

I fasadritningen ska du redovisa:

  • alla murens/plankets fasader med väderstreck i skala 1:100.
  • höjd och längd på muren/planket.
  • fasadmaterial och kulör.
  • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns, oavsett om marknivåerna ändras eller ej.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) från sidan. I sektionsritningen ska du i detalj visa plankets/murens uppbyggnad och dimensionering. vi vill ha in en detaljerad sektionsritning som visar plankets/murens uppbyggnad och dimensionering 

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 mars 2021