Marklov

Om du vill ändra markens höjd på din fastighet behöver du ansöka om marklov.

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om det finns en sådan bestämmelse i en detaljplan.

När marklov krävs inom detaljplan

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge.

För att bygga nytt, bygga till och göra större förändringar av marken krävs normalt bygglov respektive marklov. Den förändringen du är tillåten att göra utan bygg-/marklov är 0,5 meter.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer om att bygga i kuperad terräng , 341.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Trädfällning

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns behov av att skydda värdefulla träd i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Kontrollera alltid i detaljplanen om marklov krävs för trädfällning. Observera att även strandskyddsdispens kan krävas för trädfällning.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer om träd och trädfällning , 550 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om marklov 

När du ansöker om marklov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan.

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett kartutdrag från oss på kommunen, kartutdraget heter utdrag ur kartdatabas.

Beställ utdrag ur kartdatabas Länk till annan webbplats.

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På kartutdraget ska du sedan:

  • redovisa vinkelräta mått från markarbeten till närliggande tomtgränser, tre stycken.
  • rita in en sektionsmarkering


En markplaneringsritning ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

I markplaneringsritningen ska du redovisa:

  • markuppfyllnader och schaktningar i skala 1:200

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt).

I sektionsritningen ska du redovisa:

  • minst två sektioner, en längsgående och en tvärgående.
  • befintlig marklinje med streckad linje, blivande marklinje med heldragen linje en bit in på grannfastigheten.
  • ny markhöjd.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om marklov via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 27 september 2021