Marklov

Om du vill ändra markens höjd på din fastighet mer än en halv meter behöver du ansöka om marklov.

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget på marken förändras mer än +/- 0,5 meter och om området har detaljplan. Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna.

Utanför ett område med detaljplan behövs marklov bland annat i områden som är avsedda för kommande bebyggelse.

Trädfällning

I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns behov av att skydda värdefulla träd i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, exempelvis en allé. Kontrollera alltid i detaljplanen om marklov krävs för trädfällning. Observera att även strandskyddsdispens kan krävas för trädfällning.

Läs byggnadsnämndens riktlinjer

Ansökan om marklov 

När du ansöker om marklov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan.

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett utdrag ur kartdatabas från oss på kommunen.

Beställ utdrag ur kartdatabaslänk till annan webbplats

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

  • redovisa vinkelräta mått från markarbeten till närliggande tomtgränser, tre stycken.
  • rita in en sektionsmarkering

 

En markplaneringsritning ska visa hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

I markplaneringsritningen ska du redovisa:

  • markuppfyllnader och schaktningar i skala 1:200

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt).

I sektionsritningen ska du redovisa:

  • minst två sektioner, en längsgående och en tvärgående.
  • befintlig marklinje med streckad linje, blivande marklinje med heldragen linje en bit in på grannfastigheten.
  • ny markhöjd.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka marklov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge kan du signera din ansökan digitalt.

Ansök om marklov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om lov.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 mars 2019
Upp