Handläggningstid

Tiden för handläggning av bygglov räknas från det att handläggaren bedömer att ansökan är komplett (alla nödvändiga dokument har skickats in). Handläggaren har 3 veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda, om den föreslagna åtgärden eller byggnaden inte följer bestämmelserna i detaljplanen eller om beslutet behöver fattas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Det kan också ta längre tid om ärendet behöver skickas ut på remiss eller för yttrande av berörda grannar.

Enligt plan- och bygglagen finns maxtid för hur länge en ansökan och anmälan ska behöva handläggas. 10 veckor från att en ansökan anses vara komplett och 4 veckor för en anmälan. Komplettdatumet från vilken handläggningstiden räknas kan komma att flyttas framåt, om den som söker på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag.

Efter att du har skickat in din ansökan eller anmälan får du en handläggare som kontaktar dig om komplettering behöver göras.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 april 2021

Hitta på sidan