Bygglov och anmälan – så går det till

På den här sidan kan du läsa om vad som händer under bygglovsprocessen, från det att du skickar in din ansökan eller anmälan, tills vi tar beslut.

Om du planerar att bygga något nytt, bygga om eller bygga till så behöver du oftast ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan istället kräva en anmälan. En anmälan om en bygglovsbefriad åtgärd innebär att du anmäler och söker startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. 

Krav på ansökningshandlingar

En komplett ansökan förkortar handläggningstiden. När de handlingar som skickas in är fackmannamässigt utförda och kompletta, det vill säga att alla ritningar finns med och innehåller rätt information, går det snabbare från ansökan eller anmälan, till beslut.

Bygglovsprocessen

Här visar vi, steg för steg vad som händer under bygglovsprocessen, från det att du skickar in din ansökan eller anmälan, tills vi tar beslut.

Du förbereder dig genom att först undersöka i detaljplanekartan vad du får göra på din tomt.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Gå in i webbkartan.
  2. Klicka i lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och sedan rubriken "Bygga och bo" i högerspalten.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till vänster i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till planritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

I dina förberedelser måste du också ta fram alla de handlingar som behövs för den åtgärd du vill göra. Vilka steg du ska gå igenom, beror på vad du vill ansöka om eller anmäla att göra.

Vad vill du göra?
Bygga, ändra eller riva

Hur stort är mitt hus?
Area, höjd och våningar. Byggnadsarea, bruttoarea och biarea. Begreppen är många och svåra att hålla reda på. Följ länken för att hitta mer information om hur du mäter din bostad.

Så mäter du ditt hus

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov eller göra din anmälan.

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

När din ansökan eller anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Du och övriga berörda får en bekräftelse med diarienumret samt information om hur delgivning av beslutet kommer att ske när det gäller beslut om lov eller förhandsbesked.

Handläggningstid för ett bygglov är 10 veckor. För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor. Denna handläggningstid gäller från det att din ansökan eller anmälan är komplett.

Läs mer om handläggningstid

Bygglovsenheten gör en samlad bedömning av din ansökan och ser om den följer gällande detaljplanebestämmelser, och uppfyller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen. Om ansökan är avvikande eller inte är komplett kontaktar vi dig.

När du har kompletterat ditt ärende med alla handlingar som behövs för att ta ett beslut delas det ut till närmast tillgängliga handläggare. I vissa fall måste remisser skickas till grannar eller sakkunniga och dessa yttrande granskas innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Avvikande och komplicerade ärenden beslutas vid byggnadsnämndens sammanträden. Nämnden sammanträder en gång per månad. En delegationsordning styr vilka beslut som handläggaren tar och vilka som ska tas av politikerna i nämnden.

Beslut om bygglov skickas till dig och berörda. Vid enklare byggen skickar kommunen ut startbeskedet i samband med själva bygglovet. I mer komplicerade ärenden så som bygge av en villa kan man få startbesked först efter ett tekniskt samråd, om man lämnat in de handlingar som krävs.

Då bygglovet är godkänt men du ännu inte har fått startbesked så måste du vänta på det innan du får börja bygga. I dessa fall kommer en kallelse till tekniskt samråd för dig och din kontrollansvarige. Därefter skrivs startbeskedet som ytterligare ett beslut som tas efter att det tekniska samrådet har ägt rum, om alla handlingar är kompletta. Efter att beslut om startbesked har tagits emot kan bygget starta.

Ett lov (bygglov, rivningslov eller marklov) gäller i fem år men själva åtgärderna, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar, vi meddelar även dina grannar. Om ingen överklagar inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Vi fakturerar efter beslutet, även avslag och avvisade ansökningar faktureras.

Vad kostar det?

Senast en vecka före samrådet ska du eller din kontrollansvarige lämna in de tekniska handlingar som krävs för att få ett startbesked. På mötet ska ni tillsammans gå igenom hur projektet ska genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att veta vem som ska ha vilket ansvar.

Samråd krävs inte vid mycket enkla ärenden och i så fall har du meddelats detta i beslutet.

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras innan du kan få startbesked.

När du har startbeskedet i din hand kan du börja bygga. Ett beviljat beslut gäller i fem år men upphör att gälla efter två år om inte samråd har skett eller om bygget inte har påbörjats.

Handläggaren gör minst ett arbetsplatsbesök tillsammans med byggherre och kontrollansvarige om tekniskt samråd hållits. Under besöket går ni igenom kontrollplanen och ser till att bygglovet följs. Ni diskuterar även de ändringar som behöver göras och hur ni ska gå tillväga. Efter mötet skriver handläggaren ett protokoll som du får ta del av.

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som startats med tekniskt samråd, ska avslutas.

Du som byggt ska kontakta bygglovenheten och din handläggare för att boka tid för slutsamråd senast tre veckor innan bygget är klart. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts och ni går igenom kontrollplanen igen. Annan dokumentation som ni har kommit överens om på det tekniska samrådet granskas också.

När byggnationen är klar ansöker du om ett slutbesked. Den vanligaste handlingen att skicka in för både små och stora projekt är alltid kontrollplanen, men i detta fall komplett med signeringar för vem som har gjort vad i projektet, samt den sökandes signering.

Det framgår från ditt beslut om bygglov, vilka handlingar du behöver skicka in för att få ett slutbesked. Många gånger behöver du skicka in ett så kallat färdigställandeintyg.

Du får ditt slutbesked och ärendet hos kommunen är avslutat. Åtgärden kan tas i bruk och handlar det om en nybyggnad av villa så kan du flytta in.

Bygglovsprocessen som en bild

Klicka på bilden för att förstora den.

Förstora bilden
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2024