Behandling av personuppgifter vid bygglovsansökan eller bygganmälan

För att kunna handlägga din bygglovsansökan eller bygganmälan så behöver vi samla in vissa uppgifter om dig.

Vi samlar in dina personuppgifter när du gör en ansökan eller anmälan. Att hantera det inskickade ärendet är en rättslig skyldighet i enlighet med 9 kap. 20 § Plan- och bygglag (2010:900). 

Länk till lagtext på riksdagens webbplats: 9 kap. 20 § Plan- och bygglag (2010:900). Länk till annan webbplats.

Syftet med behandlingen är hantera inkomna ansökningar och anmälningar. Endast den personal som är behörig och behöver uppgifterna för sin tjänsteutövning har tillgång till uppgifterna.

De uppgifter vi behöver spara är fastighetsbeteckning, namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter kommer att sparas permanent i enlighet med byggnadsnämndens informationshanteringsplan.

Personuppgifter som namn, adress och fastighetsbeteckning delas med de myndigheter som vi har skyldighet att informera enligt 7 § 1 st. 4 p. Lag (2001:99) om den officiella statistiken, till exempel Skatteverket och SCB. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Länk till lagtext på riksdagens webbplats: 7 § 1 st. 4 p. Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig är byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du vill ha att information om de uppgifter vi har om dig, gör du det enklast genom att använda kommunens e-tjänst Begäran om registerutdrag (länk till e-tjänst) Länk till annan webbplats..

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tyreso.se.

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

I de fall du ansöker om bygglov och din ansökan strider mot bestämmelserna i detaljplanen kommer vi att behöva informera dina grannar om din ansökan. Anledningen till det är att dina grannar ska ges möjlighet att yttra sig om åtgärden avviker från områdesbestämmelserna, detta framgår av 9 kap. 25 § Plan- och bygglag (2010:900).

Länk till lagtext på riksdagens webbplats: 9 kap. 25 § Plan- och bygglag (2010:900). Länk till annan webbplats.

Vi informerar även dina grannar när en ansökan om bygglov beviljas , enligt 9 kap. 41b § Plan- och bygglag (2010:900). Om ditt bygglov beviljas kommer vi att skicka ett brev till dina grannar med information om att de kan ta del av bygglovsärendet via vår e-tjänst, där kommer de att kunna ta del av ditt bygglovsbeslut.

Länk till lagtext på riksdagens webbplats: 9 kap. 41b § Plan- och bygglag (2010:900). Länk till annan webbplats.

Mer information om hur Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2024

Hitta på sidan