Tillgänglighet

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För fritidshus med högst två bostäder finns undantag.

Det är byggherren som ansvarar för att reglerna i uppfylls. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan