Sakägare

Att vara sakägare betyder att man särskilt berörs av ett beslut. När det gäller bygglov innebär det att du som granne, sakägare eller annan part i ett ärende ska få information om bygglovsbeslutet.

Till kända sakägare räknas grannar med gemensam tomtgräns, så kallade rågrannar, samt grannar på andra sidan mindre gator och vägar. Det vill säga personer som är ägare till fastigheter eller innehavare av någon annan särskild rätt än hyresrätt i fastigheter och vilkas rättigheter är inskrivna i fastighetsregistret.

Vid underrättelse till grannar ska samtliga lagfarna ägare till en fastighet underrättas, till exempel bägge makarna.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan