Överklaga

Om du som sökande eller som berörd sakägare (exempelvis granne) inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att du fick ta del av beslutet.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

  1. uppgifter om vilket beslut du överklagar (diarienummer och beslutsdatum) på
  2. vilket sätt du vill att beslutet ändras

Skicka överklagandet till bygglovenheten:
Tyresö kommun
Bygglovenheten
135 81 Tyresö

eller via e-pst till bygglov@tyreso.se

När överklagan kommit in, bedömer handläggaren om det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet. Om ett beslut om bygglov överklagas gäller giltighetstiden från den dagen beslutet vunnit laga kraft hos överprövande instanser.

Observera att den som påbörjar byggnation av ett överklagat ärende innan beslutet vunnit laga kraft, bygger på egen risk.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan