Laga kraft

När ett beslut har vunnit laga kraft innebär det att ett beslut inte går att överklaga längre till högre instans

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har vunnit laga kraft. Kontakta gärna oss för att ta reda på när beslutet kungjorts.

Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan