Kulturmiljöinventering

Kulturmiljöinventeringen är en redovisning av värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Den fungerar som underlag vid fysisk planering och vid bedömningar av bygglov.

Kulturmiljöinventeringen redovisas kommunens mest värdefulla kulturmiljöer. Den är ett underlag till Tyresös översiktsplan. Den är inte juridiskt bindande utan är vägledande i den fysiska planeringen och vid bygglovsprövning – processer som innebär bedömningar och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020

Hitta på sidan