Gatukostnad

Kommunen får besluta att de som äger fastigheter inom en detaljplan ska betala gatukostnad för att anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser.

Tyresö kommun har valt att ta ut gatukostnader i nya villa- och flerbostadsområden. För att kunna ta ut gatukostnader måste kommunen göra en gatukostnadsutredning. I utredningen beskrivs inom vilket område gatukostnaderna ska tas ut, den totala kostnaden för utbyggnaden av allmänna platser och hur kostnaden ska fördelas mellan fastigheter i området. Stadsbyggnadsförvaltningen hanterar oftast gatukostnadsutredningar i samband med att området detaljplaneläggs och ansluts till det kommunala VA-nätet.

Betalning

När gatorna inom området är färdigställda debiteras alla fastighetsägare gatukostnader och VA-anslutningsavgift som ska betalas senast 60 dagar efter debitering.

Fastighetsägare kan:

  • betala direkt
  • ansöka om kommunalt VA- och/eller gatukostnadslån
  • ansöka om anstånd med gatukostnaden.

I de fall fastighetsägaren anser att betalningsvillkoren är felaktiga kan denna vid debitering välja att pröva frågan i mark- och miljödomstolen.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp

Hitta på sidan