Delgivning

Delgivning innebär att ett dokument eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna som bevis att överlämningen har skett.

Det vanligaste sättet att delge majoriteten av bygglovenhetens beslut är genom förenklad delgivning. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt.

Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och meddelande. Beslutet ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidning

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan