Bygglovsprocessen

Processen att söka är uppdelad i många steg. Det som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan eller en dispens och frångå processen i vissa steg. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Du förbereder dig genom att undersöka i detaljplanekartan vad du får göra på din tomt, samt genom att ta fram alla de handlingar som behövs för den åtgärd du vill göra. Vilka steg du ska gå igenom beror på vad du vill ansöka om att göra.  

Bygga nytt och bygga till

Bygga om

Du hittar fler alternativ under rubriken Bygga på sidan Boende och miljö.

Boende och miljö

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Du och övriga berörda får en bekräftelse med diarienumret samt om hur delgivning av beslutet kommer att ske när det gäller beslut om lov eller förhandsbesked.

Bygglovenheten gör en samlad bedömning av din ansökan och ser om den följer gällande detaljplanebestämmelser, och uppfyller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen. Om ansökan är avvikande eller inte är komplett kontaktar vi dig. När du har kompletterat ditt ärende med alla handlingar som behövs för att ta ett beslut delas det ut till närmast tillgängliga handläggare. I vissa fall måste remisser skickas till grannar eller sakkunniga och dessa yttrande granskas innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Avvikande och komplicerade ärenden beslutas vid byggnadsnämndens sammanträden. Nämnden sammanträder en gång per månad. En delegationsordning styr vilka beslut som handläggaren tar och vilka som ska tas av politikerna i nämnden.

Beslut om bygglov skickas till dig och berörda. När bygglovet är godkänt men du ännu inte har fått startbesked så måste du vänta på det innan du får börja bygga. I dessa fall kommer en kallelse till tekniskt samråd för dig och din kontrollansvarige. Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar, vi meddelar även dina grannar. Om ingen överklagar inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Vi fakturerar efter beslutet, även avslag och avvisade ansökningar faktureras.

Vad kostar det?

Senast en vecka före samrådet ska du eller din kontrollansvarige lämna in de tekniska handlingar som krävs för att få ett startbesked. På mötet ska ni tillsammans gå igenom hur projektet ska genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att veta vem som ska ha vilket ansvar. Samråd krävs inte vid mycket enkla ärenden och i så fall har du meddelats detta i beslutet.

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras innan du kan få startbesked. När du har startbeskedet i din hand kan du börja bygga. Ett beviljat beslut gäller i fem år men upphör att gälla efter två år om inte samråd har skett eller om bygget inte har påbörjats.

Handläggaren gör minst ett arbetsplatsbesök tillsammans med byggherre och kontrollansvarige om tekniskt samråd hållits. Under besöket går ni igenom kontrollplanen och ser till att bygglovet följs. Ni diskuterar även de ändringar som behöver göras och hur ni ska gå tillväga. Efter mötet skriver handläggaren ett protokoll som du får ta del av.

När projektet börjar bli färdigt ska du kontakta din handläggare så att ni kan boka ett möte för slutsamråd. Mötet sker på fastigheten och ni går igenom kontrollplanen igen. Annan dokumentation som ni har kommit överens om på det tekniska samrådet granskas också.

När alla handlingar i samrådsprotokollet har lämnats in anses projektet slutfört. Den vanligaste handlingen för både små och stora projekt är alltid kontrollplanen, men i detta fall komplett med signeringar för vem som har gjort vad i projektet, samt den sökandes signering. Du får ditt slutbesked och ärendet hos kommunen är avslutat. Åtgärden kan tas i bruk och handlar det om en nybyggnad av villa så kan du flytta in.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan