Uteplats

Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats med mur eller plank, om den ligger inom 3,6 meter bostadshuset.

Det krävs bygglov för murar och plank i vanliga fall men att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus är undantaget från detta krav. Den bygglovsbefriade skyddade uteplatsen får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område. Det krävs ingen anmälan för åtgärden och det krävs inte heller något start- eller slutbesked.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan