Träd

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och då behövs marklov för att ta ner trädet.

Fälla träd på egen tomt

Se över de detaljplanebestämmelser som finns på din fastighet om du vill fälla ett träd. Kommunen kan i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Bestämmelsen kan vara "marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång större än 50 cm på en höjd av 1,3 meter".

Läs byggnadsnämndens riktlinjer vid trädfällning , 550 kB.

Är det vid vattnet så kan det råda strandskydd och du behöver ansöka om strandskyddsdispens för att ta ned trädet.

Träd på annans fastighet

Vill du att grannen ska ta ned ett träd för att det till exempel skuggar din tomt, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken, som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

Vill du ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du kontakta oss!

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019