Solceller/solfångare/solpanel

En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader undantag

Byggnader eller områden som bedöms som särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt är undantagna, då behövs bygglov för att installera solpaneler. Detta ser du om din fastighet är markerad med bestämmelserna q, Q, k, K i den detaljplan som gäller för din fastighet. Om du är osäker på din byggnads kulturhistoriska status, hör av dig till servicecenter så kan du få hjälp.

Lönar det sig att installera solpaneler?

Börja med att kolla Solkartan. Där får du enkelt en första bedömning av hur stor solinstrålningen är på ditt tak.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019