Markis

Om det behövs bygglov eller ej för att sätta upp en markis beror på hur den är utformad.

En fällbar markis behöver inte bygglov. Om det finns reklam på markisen räknas den som skylt och då kan bygglov behövas. En markiskåpa eller korgmarkis kan behöva bygglov eftersom den påverkar fasaden.

I en dom från MMD prövades om större markiser krävde bygglov. Åtgärden bestod av en fristående stomme med utfällbara markiser. De var placerade på ett större träddäck avsett för uteservering. Det fanns även glasskärmar längs två sidor. Träddäcket var placerat i direkt anslutning till en befintlig byggnad men stommen som markiserna var fastmonterade på ansågs vara fristående från den befintliga byggnaden. Markiserna i sin tur var fastmonterade på stommens mittbalk och hölls utfällda med hjälp av markisarmarna. Domstolen ansåg att markiserna inte var utfällda i en sådan utsträckning att de borde betraktas som ett tak. Stommen med markiser tillsammans med träddäck och glasskärmar var därmed inte att betrakta som en byggnad som krävde bygglov. Eftersom åtgärderna inte var sammanbyggda med den befintliga byggnaden så var det ingen ökning av byggnadens volym och därmed inte heller en bygglovspliktig tillbyggnad. (MMD Nacka 2014-07-01 mål nr P 5135-13)

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan