Kiosk och restaurang

Det krävs bygglov för att bygga nya byggnader eller inreda befintliga hus, som tidigare varit något annat, för att fungera som restaurang eller kiosk.

Exempelvis behövs bygglov för att ändra användning från butik till restaurang. Att ta gatumark eller parkmark i anspråk för uteservering behöver också lov.

Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller för en kiosk kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten på en ny plats. Det kan också vara en möjlighet för enklare, tillfälliga, enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning men som bara ska användas under en begränsad tid.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan