Friggebod

En friggebod är en bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov eller anmälan om den följer vissa bestämmelser.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den får vara högst 15 kvadratmeter
  • tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

En friggebod får ha en byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter. Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 kvadratmeter.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 juni 2021

Hitta på sidan