Byggbod, byggetablering

Byggetablering är ett sammanfattande namn på tillfälliga anordningar som kan behövas under byggtiden. Byggbodar för platskontor och personalutrymmen samt containrar för förvaring av material och verktyg behövs ofta i anslutning till byggarbetsplatsen. Stängsel eller plank kan behövas för att inhägna området.

Tidsbegränsat bygglov

Att uppföra byggbodar kräver oftast bygglov. Det är vanligt att söka tidsbegränsade bygglov för uppförande av byggbodar och andra byggnadsverk kopplade till byggnadsprojektet. Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år, och kan förlängas med högst 5 år i taget. Ansökan om förlängning behöver göras innan giltighetstiden gått ut.

Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov är 15 år.

Du behöver ansöka om bygglov för att:

 • uppföra byggbod i en eller flera våningar som ska stå uppställd i mer än fyra veckor
 • ställa upp container i samband med byggetablering mer än fyra veckor
 • anordna upplag för exempelvis byggmaterial
 • uppföra ett byggplank
 • uppföra en byggskylt.

Du behöver inte ansöka om bygglov för att:

 • uppföra en byggbod i en våning i högst fyra veckor och den placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • uppföra ett glest byggstängsel, exempelvis ett ”Gunnebostängsel”.

För byggetablering krävs fastighetsägarens godkännande. Tänk också på att om du ska placera byggbodar på offentlig plats så krävs polistillstånd.

Handlingar och ansökan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett kartutdrag från oss på kommunen, kartutdraget heter förenklad nybyggnadskarta.

Beställ förenklad nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På kartutdraget ska du sedan:

 • Rita in ny byggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser med tre stycken måttsättningar.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100
 • alla utvändiga planmått, även bygglovspliktiga skärmtak, altaner, balkonger och trädäck
 • rumsfunktioner, fast inredning och tillgänglighetsanpassning
 • sektionsmarkeringar.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd
 • plushöjd färdigt golv (+FG)
 • nockhöjd och byggnadshöjd
 • markens höjd, ny marknivå och befintlig marknivå.

I ansökan ska du skicka med en brandskyddsbeskrivning.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan

I ansökan ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver det tillfälliga behovet och hur ytan ska återställas.

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Ansök om bygglov via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
( använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Fler handlingar än de som finns med i listan ovan kan komma att begäras, beroende på omfattningen av byggetableringen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 november 2021