Attefall

På en fastighet med en- eller tvåbostadshus kan du oftast bygga så kallade attefallshus. Det är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus med en yta på högst 30,0 kvadratmeter.

Om byggnaden förses med hygien- och matlagningsmöjligheter ska en anläggningsavgift för vatten- och avlopp betalas. 

Läs mer om vatten- och avloppsanslutning och avgifter

Anmälan istället för bygglov

Att bygga ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Ritningar för komplementbyggnad , 1004.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och anmälan

En tomtkarta - eller situationsplan som det ibland kallas - är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en tomtkarta behöver du först beställa ett utdrag ur kartdatabas från oss på kommunen.

Beställ utdrag ur kartdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

På tomtkartan ska du sedan:

 • rita in ny komplementbyggnad med avstånd till närliggande fastighetsgränser, tre stycken måttsättningar.
 • redovisa måtten vinkelrätt mot fastighetsgräns och bestäm tillbyggnadens placering, lämpligen genom att de två måtten möts i ett av den tillkommande byggnadens hörn.
 • utvändiga vatten- och avloppsledningar och anslutningspunkt.
 • här kan du även be grannen signera sitt samtycke (om placeringen är närmare än 4,5 meter till tomtgräns).


En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • befintliga och blivande marklinjer fram till tomtgräns alternativt till den punkt linjerna möts. Ange om marknivåerna inte ändras.
 • befintliga och blivande marknivåer inklusive byggnation och slänter fram till tomtgräns.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100
 • alla utvändiga planmått.
 • rumsfunktioner och fast inredning
 • tillgänglighetsanpassning, om byggnaden ska användas som bostad.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • plushöjd färdigt golv (+FG).
 • byggnadshöjd och nockhöjd från medelmarknivå invid byggnaden.

En konstruktionsritning ska visa på ett snitt genom hela byggnaden, med uppbyggnad och dimensioner redovisade. Snittet ska vara från grunden till taket. Den ska innehålla detaljerade anvisningar om hur olika konstruktions­delar ska uppföras. Den behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

När du gör en anmälan för att bygga ett komplementbostadshus, ska du skicka in en kontrollplan samt anmäla en kontrollansvarig. Detta gäller enbart när det är fråga om ett komplementbostadshus. När du gör en anmälan för att bygga en komplementbyggnad behöver du enbart skicka in en kontrollplan.

En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ditt bygge utförs som det ska. Du kan hitta en certifierad kontrollansvarig på Boverkets webbplats.

Hitta certifierad kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan , 80.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När det gäller bygglovsbefriade åtgärder kan du koppla ihop en ny avlopps­ledning med den som redan finns på fastig­heten, som leder till kommunal huvud­ledning.

Vattenledningen (servisledningen) ska vara obruten från förbindelsepunkten (gränsen mellan kommunens och fastighetens ledningar) fram till vattenmätaren. Därför måste den nya komplementbyggnadens vattenledning dras vidare efter befintlig byggnads vattenmätare.

Anslutningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt - via e-tjänsten Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge anmäler du och signerar din anmälan digitalt. Just nu går det inte att logga in i e-tjänsten som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblanketten.

Anmäl via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

Anmäl via pappersblankett
(Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd)

Om du använder pappersblanketten går det bra att mejla in anmälan till bygglov@tyreso.se.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?
Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan