Altan

Att bygga altan kräver ofta bygglov om den ska ligga högt över marken eller om det blir ett rum under. Altankonstruktioner är inget som definieras i Plan- och bygglagen och därför mycket svåra att avgöra om de kräver bygglov eller ej.

Vissa altaner blir bygglovbefriade 1 juli 2019

Riksdagen har nu beslutat om en större frihet att bygga altaner. Altanen får då inte vara högre än 1,8 meter och ska byggas inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus samt inte heller placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det.

Det finns inga exakta mått idag i övriga altankonstruktioner

Det går inte att meddela exakt för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad.

Altaner kan kräva bygglov

Beroende på hur de ser ut och är byggda kan de bli konstruktioner som definieras i Plan- och bygglagen. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Det kan krävas bygglov när altangolvet får en viss höjd över marken, vanligast på sluttande mark, samt när ett utrymme skapas under altanen. Det räknas då som att du bygger till ditt bostadshus och det kräver bygglov eller startbesked.

Om altanen byggs fristående från en byggnad kan den kräva bygglov. Men det finns undantag från bygglovsplikt om altanen räknas som en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda och en anmälan om startbesked skickas in till byggnadsnämnden.


Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 april 2021