Anmälan

Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan till kommunen. En anmälan liknar på många sätt en ansökan om bygglov och får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked .

Anmälan behövs för:

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25m2,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 m2,
 • tillbyggnad på max 15 m2,
 • byggande av högst två takkupor, och
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Göra en anmälan

För att göra anmälan ska du börja med att klicka på den länk nedan under "Relaterad information", som bäst beskriver vad du vill göra. Där kan du sedan klicka dig vidare och läsa vilka kartor och ritningar du behöver till din anmälan, för att sedan kunna göra en anmälan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 september 2019

Hitta på sidan