Altan

Att bygga altan kräver ofta bygglov om den ska ligga högt över marken eller om det blir ett rum under.

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande. Den kan kräva bygglov när altangolvet får en viss höjd över marken, vanligast på sluttande mark, samt när ett utrymme skapas under altanen.

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov, eftersom den var en tillbyggnad.

Även om altanen räknas som en tillbyggnad krävs inte alltid bygglov eftersom det finns vissa undantag från bygglovsplikten. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Om altanen byggs fristående från en byggnad kan den kräva bygglov. Men det finns undantag från bygglovsplikt om altanen räknas som en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda och en anmälan om startbesked skickas in till byggnadsnämnden.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp

Hitta på sidan