Eldstad, installera eller ändra

Om du planerar att installera eller ändra en eldstad behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du börjar. Att göra en anmälan är ett krav eftersom en felaktigt installerad eller ändrad eldstad kan ge ökad brandrisk.

Vedkamin och vedkorg

Behövs bygglov eller anmälan?

Att installera eller ändra en eldstad kräver inte bygglov i sig. Men du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Att installera en ny eldstad kan kräva bygglov beroende på skorstenens påverkan på husets utseende.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

 • installera ny eller ändra en eldstad.

Du behöver inte göra en anmälan om du vill:

 • byta eldstad till en av samma typ, storlek och effekt och anslutning till rökkanal, men kontakta sotare för råd i denna fråga.

Du behöver bygglov om du vill:

 • installera en ny kamin eller eldstad med en ny skorsten som påverkar fasaden.

Vad kostar det?

Kostnaden för en anmälan för installation eller ändring av eldstad är 4 140 kr.

Avgiften avser åtgärd utan tekniskt samråd.

Så här gör du en anmälan

Ta hjälp av informationen som följer när du vill göra en anmälan. Här kan du läsa steg för steg om hur du förbereder din anmälan, vilka handlingar du ska skicka in och vad som händer efter att du har skickat in din anmälan.

Förbered din anmälan

I ansökan ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar för att vi ska förstå vad du planerar att göra. För att kunna göra en situationsplan behöver du först ett kartunderlag som du själv skriver ut från kommunens webbkarta.

Så här gör du för att skriva ut ett kartunderlag:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Leta upp aktuell fastighet genom att skriva in adressen i sökfältet till höger i kartfönstret. Klicka på pilen bredvid ”adress” i det blå fältet nedanför sökrutan för att se sökträffar, klicka på adressen. Din sökträff visas i kartan markerat med en röd cirkel.
 3. Zooma in aktuell fastighet efter behov genom att först klicka på förstoringsglaset i menyfältet ovanför kartan och sedan klicka på fastigheten i kartan.
 4. Klicka på skrivaren i menyfältet ovanför kartan. Välj om du vill ha utskriften liggande eller stående. Klicka på Skriv ut, ett nytt webbfönster öppnas där du väljer ”hämta”. Skriv ut din karta.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De här handlingarna ska skickas med i din anmälan

På kartunderlaget ska du sedan:

 • markera på vilken fastighet eldstaden ska installeras.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • om skorstenen placeras utanpå fasaden måste du skicka med en fasadritning. Skorstenen utgör då en fasadförändring som kräver bygglov.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Planritningens syfte är att visa var eldstaden eller braskaminen samt rökkanalen placeras i ditt hus. Om rökkanalen går genom flera våningsplan i ditt hus ska du redovisa planritningar för alla de våningarna.

I planritningen ska du redovisa:

 • var eldstaden ska placeras.
 • samtliga våningsplan som påverkas av installationen.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du redovisa:

 • rökkanalens sträckning i huset.

Bifoga en produktbeskrivning med prestandadeklaration över eldstaden/rökkanalen.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är gjorda.

Se våra exempel på kontrollplaner

Skicka in din anmälan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan.

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Vad händer sedan?

Efter att du har skickat in din anmälan får du en handläggare som tar hand om ditt ärende och som kontaktar dig om du behöver göra en komplettering.

Tiden för handläggning av en anmälan räknas från det att handläggaren bedömer att ärendet är komplett, det vill säga att alla nödvändiga dokument har skickats in och de innehåller all nödvändig information. Handläggaren har tre veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ett anmälansärende tas inom fyra veckor från att ärendet anses vara komplett. Komplettdatumet från vilken handläggningstiden räknas kan komma att flyttas framåt, om den som söker på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag.

När ärendet är klart får du ett beslut från oss och du måste alltid invänta ett startbesked innan du startar arbetet. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Giltighetstid

Startbeskedet är giltigt i två år från att beslutet ges. Om du bestämmer dig för att inte utnyttja startbeskedet, kontakta oss så att vi i så fall kan avsluta ärendet.

Faktura

En faktura för ärendet skickas inom en månad från det att beslutet är klart. Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

När du genomför ditt projekt, var noga med att följa startbeskedet.

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har beviljats i startbeskedet, kontakta din handläggare. I vissa fall kan det behövas en ny anmälan med ett nytt beslut.

Vid vissa åtgärder står det i beslutet att det krävs en utstakning. Det innebär att läget av en byggnad markeras på marken enligt det givna startbeskedet. Det ska normalt ske innan schaktningsarbeten påbörjas. En utstakning görs av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Länk till beställning av utstakning från kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett slutbesked är ett godkännande på att byggprojektet kan anses vara slutfört. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I ditt startbesked står det vilka handlingar som krävs för att få slutbesked.

Efter slutbeskedet kan ärendet avslutas hos oss på bygglovsenheten.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024