Attefallstillbyggnad

På en fastighet med en- eller tvåbostadshus kan du bygga en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter bruttoarea - en så kallad attefallstillbyggnad.

Behövs bygglov eller inte?

Att bygga en attefallstillbyggnad kräver inte bygglov. Men du måste anmäla och få startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov.

Tillbyggnaden måste göras på en färdigställd byggnad

Det hus eller den del av ett hus som du vill ansluta attefallstillbyggnaden till, måste vara färdigbyggt och ha ett slutbesked innan du kan kan anmäla att göra en attefallstillbyggnad.

Du får bara göra en attefallstillbyggnad. Du kan till exempel inte bygga en attefallstillbyggnad på 9 kvadratmeter bruttoarea och sedan ytterligare en tillbyggnad på resterande 6 kvadratmeter.

Du behöver göra en anmälan om du vill:

 • göra en tillbyggnad som är 15 kvadratmeter eller mindre.

Du behöver bygglov om du vill:

 • göra en tillbyggnad som är större än 15 kvadratmeter.

Vad kostar det?

Kostnaden för en anmälan för attefallstillbyggnad är ca 8 200 –15 200 kr.

Så här gör du en anmälan

Ta hjälp av informationen som följer när du vill göra en anmälan. Här kan du läsa steg för steg om hur du förbereder din anmälan, vilka handlingar du ska skicka in och vad som händer efter att du har skickat in din anmälan.

Förbered din anmälan

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Om du vill placera attefallstillbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha grannarnas godkännande. Dina grannar kan ge sitt godkännande till exempel genom att signera den situationsplan som du ska skicka in i din anmälan.

Attefallstillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot allmän plats (till exempel gata, väg eller park).

I anmälan ska du skicka med en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån. På den ska du rita ut alla planerade förändringar och måttsätta dem för att vi ska förstå vad du planerar att göra.

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa ett kartutdrag från oss på kommunen. För mindre åtgärder på plan mark kan du beställa ett kartunderlag som heter utdrag ur kartdatabasen.

Beställ utdrag ur kartdatabas Länk till annan webbplats.

Kartutdraget med tillhörande text får inte förvanskas. Beställ kartan i tid, den ska vara aktuell.

Du kan behöva ett mer detaljerat kartunderlag

Beroende på förutsättningar på platsen kan ett annat kartunderlag krävas, exempelvis när du vill bygga i kuperad terräng.

De här handlingarna ska skickas med i din anmälan

När du har ditt kartutdrag ska du:

 • rita in tillbyggnaden med avstånd till närliggande fastighetsgränser. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel, dvs. 90 grader från tomtgränsen.
 • alla mått på byggnaden ska skrivas i ritningen.
 • ange i vilken nivå som det färdiga golvet (FG) hamnar, i förhållande till omgivande marknivåer (plushöjd).

När situationsplanen är klar kan du be grannar signera sitt samtycke på den (om placeringen är närmare än 4,5 meter till tomtgräns). Tänk på att samtliga ägare av grannfastigheten behöver skriva under.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla berörda fasader i skala 1:100, det ska finnas måttangivelser och vilket väderstreck fasaden ligger i.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad.
 • redovisa marklinjer fram till tomtgräns. Befintlig marknivå ritas med en streckad linje och ny marknivå med en heldragen linje. Om marknivån inte ändras, ange detta på ritningen.
 • fasadmaterial och kulör, samt takmaterial och kulör.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • tillbyggnadens samtliga våningsplan i skala 1:100.
 • befintlig byggnad tillsammans med tillbyggnaden. Ange tydligt på ritningen vilken del som är tillbyggnad
 • allt som påverkar byggnadsarea som bygglovspliktiga skärmtak, altaner och balkonger ska ritas in.
 • rumsfunktioner.
 • fast inredning.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange:

 • taklutning (grader) och rumshöjd.
 • anslutning till den befintliga byggnaden.

En konstruktionsritning ska innehålla detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras. Den behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

I en teknisk beskrivning ska du redovisa de tekniska lösningarna för projektet. Exempel på vad som kan ingå är beskrivning av:

 • grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • energihushållning
 • ventilation
 • säkerhet

En teknisk beskrivning kan även göras i form av detaljritningar som redovisar material och dimensioner.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är gjorda.

Se våra exempel på kontrollplaner

Skicka in din anmälan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan.

Länk till e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar anmälan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas.

Vad händer sedan?

Efter att du har skickat in din anmälan får du en handläggare som tar hand om ditt ärende och som kontaktar dig om du behöver göra en komplettering.

Tiden för handläggning av en anmälan räknas från det att handläggaren bedömer att ärendet är komplett, det vill säga att alla nödvändiga dokument har skickats in och de innehåller all nödvändig information. Handläggaren har tre veckor på sig för denna bedömning.

Handläggningen tar längre tid om exempelvis ritningarna inte är fackmässigt utförda.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ett anmälansärende tas inom fyra veckor från att ärendet anses vara komplett. Komplettdatumet från vilken handläggningstiden räknas kan komma att flyttas framåt, om den som söker på eget initiativ inkommer med ytterligare underlag.

När ärendet är klart får du ett beslut från oss och du måste alltid invänta ett startbesked innan du startar arbetet. Påbörjar du arbetet innan du har fått ett startbesked kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Giltighetstid

Startbeskedet är giltigt i två år från att beslutet ges. Om du bestämmer dig för att inte utnyttja startbeskedet, kontakta oss så att vi i så fall kan avsluta ärendet.

Faktura

En faktura för ärendet skickas inom en månad från det att beslutet är klart. Vi tar ut avgift baserat på hur många timmar som krävs för den administrativa hanteringen av de ärenden som kommer in till oss. Det innebär att det i princip alltid kostar pengar när du skickar in en ansökan till oss, oavsett vilket besked du får i ditt ärende.

När du genomför ditt projekt, var noga med att följa startbeskedet.

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har beviljats i startbeskedet, kontakta din handläggare. I vissa fall kan det behövas en ny anmälan med ett nytt beslut.

Vid vissa åtgärder står det i beslutet att det krävs en utstakning. Det innebär att läget av en byggnad markeras på marken enligt det givna startbeskedet. Det ska normalt ske innan schaktningsarbeten påbörjas. En utstakning görs av kommunens mät- och kartenhet eller av annan sakkunnig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

Länk till beställning av utstakning från kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett slutbesked är ett godkännande på att byggprojektet kan anses vara slutfört. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller anläggningen. I ditt startbesked står det vilka handlingar som krävs för att få slutbesked.

Efter slutbeskedet kan ärendet avslutas hos oss på bygglovsenheten.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2024