Servitut och andra rättigheter

I svensk rätt finns flera olika typer av rättigheter – nyttjanderätter - som kan upplåtas mellan både människor och fastigheter. En nyttjanderätt kan vara en tomträtt, ett arrende, hyra m.m. och betyder att någon annan än fastighetsägaren har rätt att använda eller förfoga över dennes fastighet.

Här finns beskrivning av några olika typer av typer av rättigheter.

Arrende

Arrende innebär att någon annan - en så kallad arrendator - får nyttja en jordägares mark eller vatten. Arrendatorn får då betala en arrendeavgift. Arrende kan ske som:

  • Jordbruksarrende
  • Bostadsarrende
  • Anläggningsarrende, eller
  • Lägenhetsarrende

Tyresö kommun har framför allt lägenhetsarrende, då i form av att vi arrenderar ut mark för parkering och vattenområde för bryggor.

Tomträtt

Kommun och stat kan upplåta tomträtt. En tomträtt ger en privatperson eller företag rätt att använda mark för visst ändamål mot en årlig avgift. Tyresö kommun upplåter ingen mark med tomträtt.

Servitut

Servitut ger rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet för ett visst ändamål, exempelvis rätt att anlägga och nyttja en utfartsväg. Den fastighet som har rätt till utfarten kallas för härskande fastighet eller förmånsfastighet, medan den fastighet som upplåter rätten kallas tjänande fastighet eller belastad fastighet. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut.

Avtalsservitut innebär att ett avtal tecknas mellan två fastighetsägare. För att det ska vara ett giltigt servitut ska det följa Jordabalkens regler om servitut som återfinns i kapitel 14. Den skriftliga handlingen (servitutsavtalet) kan skickas in till Lantmäterimyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. Då blir servitutet synligt för andra och får vid exempelvis överlåtelse av fastighet betydelse även för andra.

Officialservitut bildas normalt genom beslut av Lantmäterimyndigheten. Då krävs till exempel att rättigheten är av väsentlig betydelse för den fastighet som får rätt till något (förmånsfastigheten), exempelvis utfartsrätt eller rätt att ha vattenledningar över grannens fastighet. Lantmäterimyndigheten kan bilda servitutet genom överenskommelse mellan fastighetsägarna, men kan också pröva om servitut kan bildas utan att fastighetsägarna är överens. För officialservitut gäller fastighetsbildningslagens bestämmelser.

Intresserad av arrende eller servitut?

Är du intresserad av att arrendera mark av Tyresö kommun eller är i behov av ett servitut behöver du:

  • Ange på karta vilket område du vill arrendera eller ha servitut på. Ange fastighetsbeteckning och adress. Använd gärna Tyresö kommuns webbkarta, på den kan du också se vilken mark som ägs av kommunen
  • Ange vilket ändamål du vill arrendera marken för, eller för vilket ändamål du behöver ett servitut.
  • Skicka förfrågan till Tyresö kommun
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022