Fastighetsbildning

Vid ny- eller ombildning av fastighet ska man ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.

I en lantmäteriförrättning ingår tekniskt, rättsligt och ekonomiskt arbete som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis vid styckning av tomter.

Tyresö kommun ger råd och upplysningar i dessa frågor:

  • Är det möjligt att avstycka min tomt?
  • Vad säger detaljplanen om minsta tomtstorlek och byggrätt för en tomt?
  • Är det lämpligt med en förrättning för att lösa min fråga?
  • Avstyckning med bildande av nya tomter
Avstyckning
  • Fastighetsreglering med överföring av mark mellan fastigheter
Fastighetsreglering
  • Fastighetsbestämning med utredning om gränsfrågor och servitutsrättigheter
  • Anläggningsförrättning där gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för byggande och skötsel av exempelvis tillfartsväg och ledningar
  • Genomförande av detaljplaner
Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 4 januari 2024