Vad händer med avfallet?

Här kan du läsa vart ditt avfall tar vägen.

Batterier

Alla batterier som tas om hand av kommunen sorteras efter kemiskt innehåll: bly, nickelkadmium, nickelmetallhybrid, kvicksilver och "övriga". Blybatterier skickas till Boliden Bergsöe i Landskrona för att bli nya blybatterier. Batterier som innehåller nickel skickas till Saft AB i Oskarshamn, där kadmium används till så kallade öppna nickelkadmiumbatterier, som används inom industrin. Nickel återvinns också, men sänds vidare till stålverk.

Batterier med kvicksilver skickas till Fortums anläggning i Örebro län. Bland moderna batterier är det bara knappceller som innehåller kvicksilver, men även kvicksilverfria knappceller av litium skickas till Fortum eftersom de är så svåra att skilja ut från övriga knappceller.

Däck

Däck utan fälg transporteras av Rang-sells för återvinning. Gummit används för regummering eller för energiutvinning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid smältverk. Däck på fälg hämtas av Kuusakoski och transporteras till Gävle.

Elavfall

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering, återvinning samt destruktion av farliga material och ämnen. Kabelskrot återvinns i Sundsvall.

Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras.

Fettavfall

Fettavfallet som samlas in i sugbil levereras sedan till Himmerfjärdsverket i Södertälje eller Henriksdals reningsverk, där det bryts ner och genererar biogas.

Fönsterglas

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande ca 1-2% av det inlevererade materialet går till förbränning.

Gips

Av all gips som lämnas in på anläggningen, blir ca 85 % gipspulver som går till produktion av nya gipsskivor.

Grovavfall

Grovavfallet genomgår en eftersortering och bildar en brännbar fraktion och en deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras.

Papper, trä och plast sorteras och krossas på Koviks återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Restavfall (den vanliga soppåsen)

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är således ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Hårdplast

Insamlad plast skickas till Swerec som sorterar och tvättar plasten, innan den säljs vidare för materialåtervinning och blir till nya produkter.

Lastpallar

Lastpallar skickas till Norrlandspall AB, som vid behov reparerar dem innan de säljs för att kunna användas på nytt.

Latrin

Latrinen transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje för mellanlagring. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet till Karby våtkompost (Norrtälje) för behandling och den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.

Matavfall

Det insamlade matavfallet rötas på Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning i Huddinge. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket.

Plast-, metall-, och glasförpackningar

Plast-, metall-, och glasförpackningar lämnas på återvinningsstationer. Dessa fraktioner blir huvudsakligen nya förpackningar. Metaller fragmenteras vid anläggning i Huddinge. Därifrån går järn direkt till järnbruk i Smedjebacken. Annan metall går till en separationsanläggning i Halmstad och säljs sedan vidare som råvara. Plastförpackningar skickas till Swerec som sorterar och tvättar plasten, innan den säljs vidare för materialåtervinning och blir till nya produkter. Insamlade glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinnings anläggning i Hammar, där det gamla glaset förädlas till nya råvaror.

Slam

Slammet töms i Bollmora pumpstation för vidaretransport till Henriksdals reningsverk. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. När slammet rötas bildas biogas som kan användas som drivmedel i fordon samt gödsel som kan användas som gödning på åkermarker.

Tidningspapper

Tidningspapper lämnas på återvinningsstationer och boende i flerbostadshus kan även ha möjlighet att lämna in pappret för återvinning i fastigheternas soprum. Pappersbruk i Hyltebruk, Norrköping eller Hallstavik återvinner tidningar. Pappersmassan löses upp med vatten och trycksvärtan tvättas bort. Massan används sedan till nytt tidningspapper.

Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på Koviks återvinningsanläggning. Grenar och kvistar flisas i Tyresö och blir sedan bränsle som ger fjärrvärme och elkraft i kraftvärmeverk.

Vitvaror

För vitvaror som spisar, tvättmaskiner samt torktumlare, gäller samma som för elektronik. Kyl och frys mals ned och freon sugs ut. Freonen förstörs och metallen förädlas till råvara.

Wellpapp- och pappersförpackningar

Wellpapp- och pappersförpackningar lämnas på återvinningsstationer eller på kretsloppscentralen. På pappersbruket i Obbola, Umeå, löses pappersfibrerna upp och används till ett av skikten i ny wellpapp.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 29 oktober 2020
Upp