Vad händer med avfallet?

Här kan du läsa vart ditt avfall tar vägen.

Batterier

Alla insamlade batterier återvinns. Tungmetaller som bly och kadmium materialåtervinns och används i produktion av nya batterier. Kvicksilver som finns i vissa batterier återvinns inte. Det långtidsförvaras i djupa bergrumsdeponier.

Brännbart

Det brännbara avfallet eftersorteras med hjälp av plockmaskiner där eventuellt icke brännbart avfall plockas bort. Den brännbara delen krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Böcker

Böcker tas omhand på olika behandlingsanläggningar i Sverige. Där mals det ned till pappersmassa, som sedan används för att tillverka nytt papper, pappersförpackningar eller toalettpapper.

Däck (med fälg)

Däck på fälg transporteras till behandlingsanläggning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid smältverk. Gummit används för regummering eller för energiåtervinning.

Däck (utan fälg)

Däck utan fälg transporteras till behandlingsanläggning. Gummit används för regummering eller för energiåtervinning.

Elavfall

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen som skickar det till certifierade sorteringsanläggningar. Metallen blir till ny råvara, plasten materialåtervinns eller förbränns till energiåtervinning och farliga ämnen tas om hand som farligt avfall.

Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras.

Fettavfall

Fettavfallet som samlas transporteras till reningsverk, där det bryts ner och genererar biogas.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponier.

Planglas/fönsterglas

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande ca 1-2% av det inlevererade materialet går till förbränning.

Förpackningar i glas, metall, papper och plast

På Förpackningingsamlingens hemsida finns information om hur förpackningarna hanteras efter att de samlats in.

Om återvinningsprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gips

Gipset som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en återvinningsanläggning. Ungefär 90 % av det insamlade gipset mals ner till pulver som kan användas vid tillverkningen av nya gipsskivor hos närliggande tillverkare.

Grovavfall

Grovavfallet genomgår en eftersortering och bildar en brännbar fraktion och en deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras.

Papper, trä och plast sorteras och krossas på återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Hårdplast

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Impregnerat trä

Impregnerat trä skickas till återvinningsanläggning för energiåtervinning som kan ta hand om farligt avfall.

Kyl och frys

Kyl och frys skickas till en behanlingsanläggning där det farliga avfallet, såsom olja, kylkretsar och köldmedier tas bort. Sedan plockas allt löst innehåll isär och sorteras efter material, exempelvis lådor i plast och hyllor i glas. Därefter krossas det som är kvar i ett slutet system så att olika material kan separeras. Freonet sugs ut till en särskild behållare och metall förädlas till ny råvara.

Lastpallar

Lastpallar skickas till Norrlandspall AB som vid behov reparerar dem, innan de säljs för att kunna användas på nytt. De som inte kan repareras går till energiåtervinning.

Latrin

Latrinen transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje för mellanlagring. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet till Karby våtkompost i Norrtälje för behandling, den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.

Matavfall och fallfrukt

Det insamlade matavfallet rötas på Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning i Huddinge. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Mjukplast

Mjukplasten skickas till återvinningsanläggningen i Högdalen där den balas för att sedan skickas till Litauen för återvinning till ny plastråvara.

Restavfall (den vanliga soppåsen)

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning, produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Returpapper

Tidningar och returpapper tas omhand på olika behandlingsanläggningar i Sverige. Där mals det ned till pappersmassa, som sedan används för att tillverka nytt papper, pappersförpackningar eller toalettpapper.

Ris och grenar

Ris och grenar transporteras till Koviks återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion hos Vattenfall i Knivsta.

Second hand (återbruk)

Det som lämnas i återbrukscontainrarna på kretsloppscentralen hämtas och eftersorteras av antingen Pingstkyrkans second hand med försäljning på Bollmora gårdsväg eller Myrornas centrallager.

Skrymmande restavfall

Det skrymmande restavfallet eftersorteras med plockmaskiner på sorteringsanläggning. Den brännbara delen (exempelvis möbler) krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Slam

Slammet töms i Bollmora pumpstation för vidaretransport till Henriksdals reningsverk. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. När slammet rötas bildas biogas som kan användas som drivmedel i fordon samt gödsel som kan användas som gödning på åkermarker.

Textil

Textil som samlas in på kretsloppscentalen eftersorteras av Human bridge. Hela textilier säljs i Lindras second hand butiker eller skänks till humanitära insatser främst i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Trasig textil sorteras till olika former av återvinning exempelvis filtar och isolering med mera.

Trä

Trä transporteras till Koviks återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong ( september-maj) till fjärrvärmeproduktion, exempelvis hos Söderenergi i Södertälje.

Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på Koviks återvinningsanläggning. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Vedträ

Vedträt tas emot på Koviks återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion hos exempelvis Vattenfall i Knivsta eller Söderenergi i Södertälje.

Vitvaror

Vitvaror tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering. På behandlingsanläggningen avlägsnas miljöfarliga ämnen innan vitvarorna krossas. Det krossade materialet sorteras i metall, glas och plast som sedan skickas iväg för återvinning.

Wellpapp

Wellpappen levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk, exempelvis SCA Obbola. Wellpappen återanvänds i produktionen av ny well och kartong.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 november 2022