Vad händer med avfallet?

Här kan du läsa vart ditt avfall tar vägen.

Batterier

Alla insamlade batterier återvinns. Tungmetaller som bly och kadmium materialåtervinns och används i produktion av nya batterier. Kvicksilver som finns i vissa batterier återvinns inte. Det långtidsförvaras i djupa bergrumsdeponier.

Brännbart

Det brännbara avfallet eftersorteras med hjälp av plockmaskiner där eventuellt icke brännbart avfall plockas ut. Det brännbara materialet krossas och skickas till energibolag för energiåtervinning.

Böcker

Böcker tas omhand på olika behandlingsanläggningar. Där mals böckerna ned till pappersmassa, som sedan används för att tillverka nytt papper, pappersförpackningar eller toalettpapper.

Däck (med fälg)

Däck på fälg transporteras till behandlingsanläggning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid smältverk. Gummit används för regummering eller för energiåtervinning.

Däck (utan fälg)

Däck utan fälg transporteras till behandlingsanläggning. Gummit används för regummering eller för energiåtervinning.

Elavfall

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-Kretsen som skickar elavfallet till certifierade sorteringsanläggningar. Metallen blir till ny råvara, plasten materialåtervinns eller förbränns till energiåtervinning och farliga ämnen tas om hand som farligt avfall.

Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras.

Fettavfall

Fettavfallet som samlas transporteras till reningsverk, där det bryts ner och genererar biogas.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponier.

Planglas/fönsterglas

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorteras materialet ut till glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande cirka 1-2 procent av det inlevererade materialet går till förbränning.

Förpackningar i glas, metall, papper och plast

På Sveriges avfallsportal Sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur förpackningarna hanteras efter att de samlats in.

Gips

Gipset som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en återvinningsanläggning. Ungefär 90 procent av det insamlade gipset mals ner till pulver som kan användas vid tillverkningen av nya gipsskivor hos närliggande tillverkare.

Grovavfall

Grovavfallet genomgår en eftersortering och bildar en brännbar fraktion och en deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras.

Hårdplast

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Impregnerat trä

Impregnerat trä skickas till återvinningsanläggning för energiåtervinning som kan ta hand om farligt avfall.

Kyl och frys

Kyl och frys skickas till en behandlingsanläggning där det farliga avfallet, såsom olja, kylkretsar och köldmedier, tas bort. Sedan plockas allt löst innehåll isär och sorteras efter material, exempelvis lådor i plast och hyllor i glas. Därefter krossas det som är kvar i ett slutet system så att olika material kan separeras. Freonet sugs ut till en särskild behållare och metall förädlas till ny råvara.

Lastpallar

Lastpallar skickas till reparation- och handelsföretag för begagnade lastpallar som vid behov reparerar dem, innan de säljs för att kunna användas på nytt. De som inte kan repareras går till energiåtervinning.

Latrin

Latrinen transporteras till avfallsanläggning för mellanlagring. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet för behandling, den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark. De tomma latrinkärlen krossas och går till energiåtervinning i kraftvärmeverk.

Matavfall och fallfrukt

Det insamlade matavfallet rötas på biogasanläggning. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Mjukplast

Mjukplasten skickas till återvinningsanläggningen där den pressas till balar, för att sedan skickas till återvinning av ny plastråvara.

Restavfall (den vanliga soppåsen)

Restavfallet behandlas i ett kraftvärmeverk. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning, produceras fjärrvärme och el. Förbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Returpapper

Tidningar och returpapper tas omhand på olika behandlingsanläggningar. Där mals det ned till pappersmassa, som sedan används för att tillverka nytt papper, pappersförpackningar eller toalettpapper.

Ris och grenar

Ris och grenar transporteras till återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion hos energibolag.

Återbruk (Second hand)

Det som lämnas i återbrukscontainrarna på kretsloppscentralen hämtas och eftersorteras av Pingstkyrkans second hand med försäljning på Bollmora gårdsväg eller Myrornas centrallager.

Skrymmande restavfall

Det skrymmande restavfallet eftersorteras med plockmaskiner på sorteringsanläggning. Den brännbara delen (exempelvis möbler) krossas och skickas till energibolag för energiåtervinning.

Slam

Slammet töms i pumpstation för vidaretransport till reningsverk. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. När slammet rötas bildas biogas som kan användas som drivmedel i fordon samt gödsel som kan användas som gödning på åkermarker.

Textil

Textil som samlas in på kretsloppscentalen eftersorteras av biståndsorganisationen Human bridge. Hela textilier säljs i second hand- butiker eller skänks till humanitära insatser i olika delar av världen. Trasig textil sorteras till olika former av återvinning exempelvis filtar och isolering med mera.

Trä

Trä transporteras till återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) för fjärrvärmeproduktion till fjärrvärmebolag.

Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på återvinningsanläggning. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Vedträ

Vedträ tas emot på återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) för fjärrvärmeproduktion till energi-eller fjärrvärmebolag.

Vitvaror

Vitvaror tas om hand av producenternas bolag El-Kretsen för demontering. På behandlingsanläggningen avlägsnas miljöfarliga ämnen innan vitvarorna krossas. Det krossade materialet sorteras i metall, glas och plast som sedan skickas iväg för återvinning.

Wellpapp

Wellpapp levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk. Wellpapp återanvänds i produktionen av ny wellpapp och kartong.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 mars 2024