Vad händer med avfallet?

Här kan du läsa vart ditt avfall tar vägen.

Batterier

Alla batterier som tas om hand av kommunen sorteras efter kemiskt innehåll: bly, nickelkadmium, nickelmetallhybrid, kvicksilver och "övriga". Blybatterier skickas till Boliden Bergsöe i Landskrona för att bli nya blybatterier. Batterier som innehåller nickel skickas till Saft AB i Oskarshamn, där kadmium används till så kallade öppna nickelkadmiumbatterier, som används inom industrin. Nickel återvinns också, men sänds vidare till stålverk.

Batterier med kvicksilver skickas till Fortums anläggning i Örebro län. Bland moderna batterier är det bara knappceller som innehåller kvicksilver, men även kvicksilverfria knappceller av litium skickas till Fortum eftersom de är så svåra att skilja ut från övriga knappceller.

Brännbart

Det brännbara avfallet eftersorteras med hjälp av plockmaskiner där eventuellt icke brännbart avfall plockas bort. Den brännbara delen krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Däck (med fälg)

Däck på fälg hämtas av Kuusakoski och transporteras till Gävle. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid smältverk.

Däck (utan fälg)

Däck utan fälg transporteras av Rang-sells för återvinning. Gummit används för regummering eller för energiåtervinning.

Elavfall

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering, återvinning samt destruktion av farliga material och ämnen. Kabelskrot återvinns i Sundsvall.

Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras.

Fettavfall

Fettavfallet som samlas in i sugbil levereras till Himmerfjärdsverket i Södertälje eller Henriksdals reningsverk, där det bryts ner och genererar biogas.

Fyllnadsmassor

Fyllnadsmassor transporteras till Koviks återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponier.

Planglas/fönsterglas

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande ca 1-2% av det inlevererade materialet går till förbränning.

Förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

På Förpackning- och tidningsinsamlingens webbsida finns information om hur förpackningarna hanteras efter att de samlats in.

Om återvinningsprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gips

Gipset som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en återvinningsanläggning i Bålsta. Ungefär 90 % av det insamlade gipset mals ner till pulver som kan användas vid tillverkningen av nya gipsskivor hos närliggande tillverkare.

Grovavfall

Grovavfallet genomgår en eftersortering och bildar en brännbar fraktion och en deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras.

Papper, trä och plast sorteras och krossas på Koviks återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Hårdplast

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Impregnerat trä

Impregnerat trä omlastas på Koviks återvinningsanläggning, innan det skickas vidare till EONs anläggning i Norrköping för energiåtervinning.

Kyl och frys

Kyl och frys skickas till en behanlingsanläggning där det farliga avfallet, såsom olja, kylkretsar och köldmedier tas bort. Sedan plockas allt löst innehåll isär och sorteras efter material, exempelvis lådor i plast och hyllor i glas. Därefter krossas det som är kvar i ett slutet system så att olika material kan separeras. Freonet sugs ut till en särskild behållare och metall förädlas till ny råvara.

Lastpallar

Lastpallar skickas till Norrlandspall AB som vid behov reparerar dem, innan de säljs för att kunna användas på nytt. De som inte kan repareras går till energiåtervinning.

Latrin

Latrinen transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje för mellanlagring. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet till Karby våtkompost i Norrtälje för behandling, den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.

Matavfall och fallfrukt

Det insamlade matavfallet rötas på Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning i Huddinge. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Mjukplast

Mjukplasten skickas till återvinningsanläggningen i Högdalen där den balas för att sedan skickas till Litauen för återvinning till ny plastråvara.

Restavfall (den vanliga soppåsen)

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning, produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Ris och grenar

Ris och grenar transporteras till Koviks återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion hos Vattenfall i Knivsta.

Second hand

Det som lämnas i second hand-containrarna på kretsloppscentralen hämtas och eftersorteras av antingen Pingstkyrkans second hand med försäljning på Bollmora gårdsväg eller Myrornas centrallager.

Skrymmande restavfall

Det skrymmande restavfallet eftersorteras med plockmaskiner på sorteringsanläggning. Den brännbara delen (exempelvis möbler) krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Slam

Slammet töms i Bollmora pumpstation för vidaretransport till Henriksdals reningsverk. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. När slammet rötas bildas biogas som kan användas som drivmedel i fordon samt gödsel som kan användas som gödning på åkermarker.

Trä

Trä transporteras till Koviks återvinningsanläggning där det lagras i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong ( september-maj) till fjärrvärmeproduktion, exempelvis hos Söderenergi i Södertälje.

Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på anläggningen i Kovik. Komposten siktas när den är klar och används som jordförbättringsmedel, antingen på grönytor inom anläggningen eller säljs till andra jordtillverkare.

Vedträ

Vedträt tas emot på Koviks återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion hos exempelvis Vattenfall i Knivsta eller Söderenergi i Södertälje.

Vitvaror

Vitvaror tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering. På behandlingsanläggningen avlägsnas miljöfarliga ämnen innan vitvarorna krossas. Det krossade materialet sorteras i metall, glas och plast som sedan skickas iväg för återvinning.

Wellpapp

Wellpappen levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk, exempelvis SCA Obbola. Wellpappen återanvänds i produktionen av ny well och kartong.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2021