Eldning av trädgårdsavfall

Det är tillåtet att elda mindre mängder grenar och ris under två eldningsveckor på våren och två på hösten, samt valborgsmässoafton. Övrig tid är det eldningsförbud av miljö- och hälsoskäl.

App som ger dig koll på brandrisken

Ladda ner appen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som hjälper dig att ha koll på aktuell brandrisk i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Läs om appen Länk till annan webbplats.

Eldningsveckor

Under eldningsveckorna får du får elda mindre mängder grenar och ris (inte löv) om du saknar möjlighet att kompostera eller frakta bort ditt trädgårdsavfall – men bara om din eld inte stör någon eller medför brandrisk.

 • Vecka 15 (samt helgen före) och vecka 16
 • Valborgsmässoafton
 • Vecka 41 (samt helgen före) och hela vecka 42.

Eldningsveckorna ändras inte även om vintern är lång och snö ligger kvar sent på våren. Dessa veckor är bestämda eldningsveckor i Tyresö enligt hälsoskyddsföreskrifterna (paragraf 7, 2011-06-08).

Bor du i område utanför detaljplanelagt område eller samlad bebyggelse (färre än tio till varandra närliggande bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Då ska eldning ske i eldningstunna.
Se detaljplanelagda områden Länk till annan webbplats.

Om du ska elda tänk på att:

 • Endast elda ris, kvistar och grenar, samt torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
 • Inte elda löv, gräs eller annat som orsakar stora mängder rök.
 • Släckningsutrustning ska finnas till hands.
 • Vid torrt eller blåsigt väder får du inte elda.
 • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
 • För astmatiker är röken och lukten ett direkt hot mot hälsan.
 • Ta reda på att det inte är eldningsförbud.
 • Att elda tryckimpregnerat virke är olagligt och hälsofarligt.

Upplysningar om brandrisken får du på telefonsvarare 08-721 23 26. Stockholms län är brandriskområde 18. Är brandriskprognosen 4 eller 5 får du inte elda alls.

Eldning i större omfattning ska anmälas till Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00.

Anmäl Valborgsmässoeld Länk till annan webbplats.

Eldning av avfall

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning över öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, som avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Välj hellre kompostering

Eldning innebär både miljö- och hälsorisker. Därför rekommenderas du i första hand att komposterar ditt trädgårdsavfall på din egen fastighet, eller lämnar det till kretsloppscentralen. Du kan även abonnera på ett trädgårdsavfallskärl.

Läs mer om trädgårdsavfall här

Istället för att elda upp ris och grenar bör du lämna det på kretsloppscentralen. På så vis kan resurser tillvaratas. Ris och grenar flisas och används för fjärrvärmeproduktion.

Miljö- och hälsorisker vid eldning

Vid eldning bildas oavsiktligt dioxin som är en mycket giftig organisk miljöförorening. Dioxiner sprids via luften till mark- och vattenmiljön, och finns kvar länge i miljön då det är svårnerbrutet. För att begränsa spridningen är det bättre att kompostera trädgårdsavfall.

Läs mer om dioxin och andra organiska miljögifter på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 20 november 2023