Restavfall

Restavfall (tidigare kallat hushållsavfall) är det avfall som du lägger i soppåsen hemma eller i personalrummet på din arbetsplats. Restavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från restavfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av restavfallet.

Information med anledning av covid-19

Viktigare än någonsin - knyt ihop påsen!
För att begränsa spridningen av covid-19 är det viktigare än någonsin att avfallshanteringen fungerar och att avfallshämtare och driftpersonal förblir friska.

Var därför extra noggrann när du knyter ihop avfallspåsen så att personalen kan undvika direktkontakt med avfallet i största möjliga mån. Att knyta ihop påsen är alltid viktigt för att minska risken för att avfallet fastnar i kärlet eller sprids vid tömning. Tack för din hjälp att minska spridning av både avfall och smitta!

För dig i småhus med behovshämtning

Du som bor i småhus har behovshämtning av rest- och matavfall (med undantag för verksamheter). Det innebär att du endast betalar för de tillfällen som ditt restavfallskärl töms. Tömningen av matavfallskärlet är kostnadsfri.

Ditt kärl är försett med ett datachip och en etikett och varje tömning registreras automatiskt för fakturering. Avfallsbilen kommer varje vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer ditt kärl endast om det är framställt för tömning. På så sätt kan du lättare påverka den rörliga delen av avfalls­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda tömningar. 

Du kan minska antalet tömningar genom att sortera ut ditt matavfall, källsortera dina tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar och genom att ställa undan kärlet när du är bortrest.

Taxor och priser

Så här använder du ditt kärl

 • Ställ fram kärlet på hämtningsdagen senast kl. 06 eller kvällen innan, tömning sker kl. 06-22. Låt kärlet stå framme tills tömning skett.
 • Om ditt mat- och restavfall inte har hämtats på tömningsdagen, anmäl detta redan följande dag så att vi snabbt kan åtgärda problemet (gäller ej vid aviserade förseningar).
 • Ställ kärlet med öppningen vänd mot gatan med minst 60 cm fritt runt om (även mellan kärl).
 • Kärlet lyfts uppåt, tänk därför på placeringen så att kärlet inte kan slå i lågt hängande ledningar eller buskar och träd. Det bör vara 4,7 meter fritt ovan kärlet för att tömning ska vara möjligt.
 • Bilens lyftarm når kärl som står maximalt 1,6 meter ifrån körbanan.
 • För att hålla kärlet rent paketera avfallet väl och spola ur kärlet regelbundet.
 • Tänk på att alla påsar ska lossna när kärlet vänds upp och ner vid tömning, packa därför inte avfallet för hårt.
 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga helt.
 • Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.
 • Blockera inte gång- och cykelvägar för rullstolar, gång- och cykeltrafikanter, postdistribution och vinterväghållningen.

Att tänka på vintertid

 • Ta bort snön på locket innan tömning.
 • Avfallet kan frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att paketera avfallet väl och lossa på påsarna inför tömning.
 • Vid rikligt snöfall, skotta runt ditt kärl.

Läs mer om snöröjning och sandupptagning

Att tänka på sommartid

 • Rengör ditt kärl med jämna mellanrum. Du kan också droppa lite ättika i kärlet och på kärlets kanter för att hålla undan flugor och lukt.

Se när vi hämtar ditt avfall i webbkartan

Du som bor i småhus kan enkelt se din hämtdag för mat- och restavfall i kommunens webbkarta.

Webbkarta med hämtdagar för avfall Länk till annan webbplats.

För information om eventuella driftstörningar, se nyheter under fliken Boende och miljö.

Nyhetssidan Boende och miljö

Hämtning på röda dagar

Om hämtningsdag infaller på en röd dag/helgdag töms avfallet som vanligt. Om ändring sker får du som fastighetsägare ett sms eller ett automatiskt telefonmeddelande (läs mer om sms nedan och registrera ditt telefonnummer).

Hämtningsdagarna kan också ändras om speciella omständigheter uppstår.

Sommarhämtning

Du som enbart nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september. Tänk därför på att ställa undan eller vända på kärlet resterande delen av året, annars töms och faktureras det även under vintern. Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov- och elavfall ingår inte i denna taxa.

Taxor och priser

Beställa avfallskärl eller byta kärlstorlek

Restavfall från småhus hämtas oftast i kärl. Ditt kärl ägs av Tyresö kommun och ingår i avfallstaxan. Du bestämmer själv hur stort kärl du vill ha.

Byte av kärlstorlek

Vill du byta kärlstorlek kan du göra det mot en kostnad. Är du ny ägare kan du kostnadsfritt byta kärl inom sex månader.

Beställ via e-tjänster

 • Byte av kärlstorlek
 • Beställa fler kärl
 • Beställa extra hämtning
 • Beställa nytt abonnemang
 • Anmäla skadat kärl
 • Anmäla utebliven tömning.

Observera att du inte kan beställa rengöring av ditt kärl. Vänligen anlita då en valfri entreprenör.

Mått på avfallskärl

Kärlstorlek (liter)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Djup (mm)

130/140

1 065

484

550

190

1 075

559

690

240

1 072

580

724

370

1 068

770

811

660

1 218

1 255

773

Matavfallskärl (140)

1 065

484

550


Få SMS vid driftstörningar

Vid driftstörningar eller planerade förändringar i avfallshämtningen kan vi skicka SMS och talmeddelanden till berörda fastighetsadresser. För att tjänsten ska fungera måste det finnas telefonnummer registrerade på de adresser som berörs.

Registrera dina uppgifter här

Flerbostadshus och samfälligheter

Du som bor i flerbostadshus, samfällighet eller annan gruppbebyggelse lämnar oftast ditt restavfall i avfallsrum eller miljöhus med storkärl (660 liter), eller i underjordsbehållare. Tömningen av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 tömningar per år. Kontakta gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som passar er förening bäst.

Kärlen och underjordsbehållarna är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Förpackningsmaterial och tidningar

Förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar är inte restavfall och ska därför lämnas för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall.

Verksamheter

Verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av restavfall genom Tyresö kommun. Tömning av restavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Förpackningsmaterial från verksamheter

Förpackningar (glas, metall, hårdplast och kartong och well) kan sorteras ut och mot avgift och hämtas av valfri avfallsentreprenör som arbetar med återvinning.

Färger nationella skyltsystemet
Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera rätt

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall så kan du alltid ta hjälp av Sorteringsguiden.

Sorteringsguiden


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2021