Matavfallsinsamling för samfälligheter

Här finns information om olika insamlingslösningar för matavfall som kommunen erbjuder för samfälligheter och vad som behövs för att komma igång med matavfallsinsamling.

Om matavfallsinsamling

1 januari 2024 infördes obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige. Tyresö kommun har beviljats dispens för att implementera kravet senast år 2026. Vi uppmuntrar till att ansöka om matavallsinsamling redan nu i vår e-tjänst så att övergången blir smidig inför lagkravet. Då ska även närsortering av förpackningar vara infört, detta för att skapa samordningseffekter.

Samfällighetens uppdrag

För att en samfällighetsförening ska ha mandat att besluta om avfall måste det vara reglerat i samfällighetens uppdrag. Det är upp till samfälligheten att avgöra om avfall går att inrymma inom befintligt uppdrag, eller om det krävs en förändring av anläggningsbeslutet. En samfällighets uppdrag regleras genom förrättning hos Lantmäteriet.

Intresseanmälan

När en samhällsförening tagit beslut om matavfallsinsamling behöver föreningen skicka in en intresseanmälan. Kommunens avfallshandläggare kontaktar er för rådgivning om insamlingslösningar samt vilka möjliga placeringar ni ser på samfällighetens mark. Intresseanmälan av matavfallsabonnemang behöver inkomma från respektive samfällighets styrelse.

Utredningen om ökad sortering i Krusboda, Fårdala och Öringe

Kommunen har gjort en utredning hur boende i Krusboda, Fårdala och Öringe ska kunna börja sortera ut sitt matavfall och förpackningar. I juni tog Tyresös kommunstyrelse beslut om hur matavfallssortering ska komma på plats och hur närsortering av förpackningar ska kunna erbjudas.

Läs mer om vad beslutet innebär

Insamlingslösningar

Det går att samla in matavfall antingen i kärl eller via krantömmande behållare. Olika lösningar kan passa beroende på samfällighetens förutsättningar.

En förutsättning för insamling i kärl är att det finns utrymme för placering av kärl samt plats för avfallsfordonet att kunna tömma och vända. Hushållen i samfälligheten behöver dela på kärl för att minska på utrymmet.

Kommunen tillhandahåller kärl, papperspåsar, påshållare och informationsbroschyr. Samfälligheten ordnar kärlskåp, miljörum eller iordningsställd uppställningsplats för kärl. Observera att det är styrelsen som företräder marken där kärlen ska stå, som fattar beslut kring om matavfallsinsamling kan införas på platsen eller om åtgärd behöver vidtas.

Matavfallskärlen finns i en storlek (H 1065 mm * B 484 mm * D 550 mm) och rymmer 140L.

Krantömmande behållare behöver placeras inom samfällighetens egen fastighet och i anslutning till befintlig behållare för restavfall. Placering behöver godkännas av Tyresö kommun för att säkerställa hämtning av avfall. Kontrollera även aktuella regler för bygglov. Inköp och installation av behållarna och eventuella lås på inkastluckorna på behållarna bekostas av samhälligheten. Krantömmande behållare kräver mindre utrymme än kärl och matavfallet kan förvaras svalt under mark.

Bygglov för avfallsbehållare och sopskåp Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder från andra samfälligheter

Exempel på åtgärder som samfälligheter i liknande fall valt att göra för att införa matavfallsinsamling:

  • Vid Krusboda torg har garagesamfälligheten byggt ett miljörum på parkeringen. Miljörummet hyrs ut till Intresseföreningen Krusboda torg, vars uppdrag är att hantera avfallsfrågor.
  • På länken nedan finns ett annat exempel, där en samfällighet i Stockholm gjorde bedömningen att en förändring av anläggningsbeslut krävdes för att kunna installera avfallsbehållare.

Exempel från annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

I majoriteten av fallen utgörs den kommunala marken av allmän plats. Allmän platsmark ska vara tillgängligt för allmänheten och är avsedd för ett gemensamt intresse och kan därför inte upplåtas för enskilt behov som exempelvis matavfallskärl.

Gröna påsen i plast för matavfall är inte tillåten i Tyresö. Här använder vi papperspåsar avsedda för matavfall och vår upphandlade behandlingsanläggning hanterar endast papperspåsar.

Styrelsen kan kontakta enheten för avfall och kretslopp på Tyresö kommun för konsultation om man ser andra möjliga placeringsalternativ än det som kommunen förordnat.

avfall@tyreso.se

Att alla hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Det är många som är med och bidrar till att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt. Kommunen, fastighetsägaren och producenterna har ansvar när det gäller avfallshanteringen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Ägarbyte vid flytt från fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett.

Läs mer om ägarbyte

Producentansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar, exempelvis förpackningar, batterier, bildäck och läkemedel. Från och med 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret av förpackningar.

Läs mer om förpackningsinsamling

Har du fler frågor om matavfallsinsamling? Skicka din fråga via e-post till

avfall@tyreso.se

Överenskommen och anvisad plats

Fastighetsägaren kan inte befrias från sin skyldighet att lämna avfallet till kommunen. I de fall där förutsättningar saknas för att fastighetsägaren ska lyckas med detta, exempelvis med hänvisning till arbetsmiljöproblem, kan kommunen komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på annan plats. Här står det kommunen ganska fritt att överenskomma med fastighetsägaren. Om kommunen inte kan komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på en annan plats, behöver kommunen anvisa plats.

Enligt paragraf 9 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillgängliggöras på sådant sätt att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet (Från Tyresö kommuns avfallsföreskrifter).

För att anvisa plats, behöver kommunen ha rådighet över marken som ska anvisas. En förutsättning är också att platsbestämmelserna enligt detaljplanen inte hindrar anvisningen. Detta innebär att fastighetsägaren kan komma att behöva lämna sitt avfall längre bort än i dagsläget, om kommunen anvisar plats.

När beslut om anvisning av plats är fattat av den avfallsansvariga nämnden ska den enskilde fastighetsägaren underrättas om beslutet. Beslutet kan överklagas. Först när överklagandetiden passerat vinner beslutet laga kraft.

Enligt paragraf 31 § Anvisning av plats görs av den avfallsansvariga nämnden/delegation. Kommunen kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd och att det i övrigt bedöms lämpligt.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 juni 2024