Matavfallsinsamling för samfälligheter

Här finns information om olika insamlingslösningar för matavfall som kommunen erbjuder för samfälligheter och vad som behövs för att komma igång med matavfallsinsamling.

Obligatorisk matavfallsinsamling

Den 1 januari 2024 införs obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige. Tyresö kommun har ansökt om dispens för att implementera kravet senast år 2026. Då ska även fastighetsnära insamling av förpackningar vara infört, detta för att skapa samordningseffekter. Mer information kommer löpande.

Läs mer om insamling av förpackningar

Samfällighetens uppdrag

För att en samfällighetsförening ska ha mandat att besluta om avfall måste det vara reglerat i samfällighetens uppdrag. Det är upp till samfälligheten att avgöra om avfall går att inrymma inom befintligt uppdrag, eller om det krävs en förändring av anläggningsbeslutet. En samfällighets uppdrag regleras genom förrättning hos Lantmäteriet.

Intresseanmälan

När en samhällsförening tagit beslut om matavfallsinsamling behöver föreningen skicka in en intresseanmälan. Kommunens avfallshandläggare kontaktar er för rådgivning om insamlingslösningar samt vilka möjliga placeringar ni ser på samfällighetens mark. Intresseanmälan av matavfallsabonnemang behöver inkomma från respektive samfällighets styrelse.

Insamlingslösningar

Det går att samla in matavfall antingen i kärl eller via krantömmande behållare. Olika lösningar kan passa beroende på samfällighetens förutsättningar.

En förutsättning för insamling i kärl är att det finns utrymme för placering av kärl samt plats för avfallsfordonet att kunna tömma och vända. Hushållen i samfälligheten behöver dela på kärl för att minska på utrymmet.

Kommunen tillhandahåller kärl, papperspåsar, påshållare och informationsbroschyr. Samfälligheten ordnar kärlskåp, miljörum eller iordningsställd uppställningsplats för kärl. Observera att det är styrelsen som företräder marken där kärlen ska stå, som fattar beslut kring om matavfallsinsamling kan införas på platsen eller om åtgärd behöver vidtas.

Matavfallskärlen finns i en storlek (H 1065 mm * B 484 mm * D 550 mm) och rymmer 140L.

Krantömmande behållare behöver placeras inom samfällighetens egen fastighet och i anslutning till befintlig behållare för restavfall. Placering behöver godkännas av Tyresö kommun för att säkerställa hämtning av avfall. Kontrollera även aktuella regler för bygglov. Inköp och installation av behållarna och eventuella lås på inkastluckorna på behållarna bekostas av samhälligheten. Krantömmande behållare kräver mindre utrymme än kärl och matavfallet kan förvaras svalt under mark.

Bygglov för avfallsbehållare och sopskåp Länk till annan webbplats.

Exempel på åtgärder från andra samfälligheter

Exempel på åtgärder som samfälligheter i liknande fall valt att göra för att införa matavfallsinsamling:

  • Vid Krusboda torg har garagesamfälligheten byggt ett miljörum på parkeringen. Miljörummet hyrs ut till Intresseföreningen Krusboda torg, vars uppdrag är att hantera avfallsfrågor.

Läs mer om utredning av matavfallsinsamling i Krusboda

  • I Öringe gjorde styrelsen i en garagesamfällighet tolkningen att det var möjligt att införa matavfallsinsamling genom att upplåta mark till kommunen för att placera ut kärl på. Sedan 2016 har samfälligheten matavfallsinsamling.
  • På länken nedan finns ett annat exempel, där en samfällighet i Stockholm gjorde bedömningen att en förändring av anläggningsbeslut krävdes för att kunna installera avfallsbehållare.

Exempel från annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

I majoriteten av fallen utgörs den kommunala marken av allmän plats. Allmän platsmark ska vara tillgängligt för allmänheten och är avsedd för ett gemensamt intresse och kan därför inte upplåtas för enskilt behov som exempelvis matavfallskärl.

För att kunna identifiera matavfallet på en sorteringsanläggning behöver matavfallet läggas i gröna plastpåsar. Detta är ett mindre miljövänligt alternativ än papperspåsar som används vid separata behållare för matavfall. I Tyresö har vi inte tillgång till denna typ av eftersortering och endast insamling i matavfallspåsar i papper är tillåten. För att eftersortering ska vara möjlig kan inte avfallet komprimeras i bilen eftersom det riskeras att blandas med restavfallet. Avfallsbilen kan därför inte transportera lika stora mängder åt gången.

Eftersorteringsanläggningar finns i Brista (Arlandaområdet) samt Södertälje vilket innebär längre transporter än till den behandlingsanläggning i Huddinge som kommunen använder för de bruna papperspåsarna. I den gröna plastpåsen förekommer en högre grad av felsortering då vissa använder denna även till restavfall.

Vad kan samfälligheten göra om man ser andra möjliga placeringsalternativ än det som kommunen förordat?

Styrelsen kan kontakta enheten för avfall och kretslopp på Tyresö kommun för konsultation.

avfall@tyreso.se

Att alla hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Det är många som är med och bidrar till att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt. Kommunen, fastighetsägaren och producenterna har ansvar när det gäller avfallshanteringen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Ägarbyte vid flytt från fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett.

Läs mer om ägarbyte

Producentansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar, exempelvis förpackningar, batterier, bildäck och läkemedel. Insamling och återvinning av förpackningar sker via Förpackningsinsamlingen (FTI AB). Från och med 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret av förpackningar.

Till FTI (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du fler frågor om matavfallsinsamling? Skicka din fråga via e-post till

avfall@tyreso.se

Överenskommen och anvisad plats

Skyldighet att lämna avfallet till kommunen

Fastighetsägaren kan inte befrias från sin skyldighet att lämna avfallet till kommunen. I de fall där förutsättningar saknas för att fastighetsägaren ska lyckas med detta, exempelvis med hänvisning till arbetsmiljöproblem, kan kommunen komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på annan plats. Här står det kommunen ganska fritt att överenskomma med fastighetsägaren. Om kommunen inte kan komma överens med fastighetsägaren om att lämna avfallet på en annan plats, behöver kommunen anvisa plats.

Enligt paragraf 9 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillgängliggöras på sådant sätt att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet (Från Tyresö kommuns avfallsföreskrifter).

För att anvisa plats, behöver kommunen ha rådighet över marken som ska anvisas. En förutsättning är också att platsbestämmelserna enligt detaljplanen inte hindrar anvisningen. Den anvisade platsen får därför inte utgöras av allmän plats. Detta eftersom allmän plats är en fråga om områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. Kommunen har därför inte lagstöd för att upplåta allmän platsmark för ett enskilt behov mer än tillfälligtvis. Detta innebär att fastighetsägaren kan komma att behöva lämna sitt avfall längre bort än i dagsläget, om kommunen anvisar plats.

När beslut om anvisning av plats är fattat av den avfallsansvariga nämnden ska den enskilde fastighetsägaren underrättas om beslutet. Beslutet kan överklagas. Först när överklagandetiden passerat vinner beslutet laga kraft.

Enligt paragraf 31 § Anvisning av plats görs av den avfallsansvariga nämnden/delegation. Kommunen kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd och att det i övrigt bedöms lämpligt.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juli 2023