Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Information till företagare i Tyresö

Här hittar du som har registrerat företag i Tyresö information om kommunens VA- och avfallshantering, vilka tjänster som finns att tillgå samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Matavfall

2020 har vi sänkt kostnaden för matavfallsabonnemanget med 50 procent!
Brukar du ta en kopp kaffe på jobbet? Kaffesumpen som bryggaren lämnar efter sig är så kallat oundvikligt matavfall som kan samlas in och bli till biogas och biogödsel. Som verksamhet/företag i Tyresö kan du efter en dialog med din fastighetsägare ansluta dig till matavfallsinsamlingen. Alla typer av verksamheter såsom restauranger, livsmedelsbutiker, kontor och de med personalmatsal kan sortera ut sitt matavfall.
Nytt pris! Ett 140-literskärl med tömning 1 ggr per vecka kostar 900 kr per år.

Intresseanmälan verksamhet & företaglänk till annan webbplats

Läs om matavfallsinsamling


Passerkort till kretsloppscentralen

Företagskortet fungerar som ett "klippkort", där du kan beställa önskat antal besök via e-tjänster eller godkänna enstaka besök direkt vid bommen. Varje inpassering kostar 370 kr inklusive moms.

Vid enstaka besök:
Registrera kortet vid läsaren, följ sedan instruktionerna på kortläsaren så godkänner du att bli debiterad på nästkommande renhållningsfaktura och bommen öppnas.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen
Slipers/tryckimpregnerat trä kan lämnas i små mängder, max en släpkärra (3 kubik).

Läs om kretsloppscentralen

Beställ passerkort/inpasseringarlänk till annan webbplats


Trädgårdsavfall för företag

Alla som har en trädgård eller grön innergård har trädgårdsavfall. Det kan vara höstlöv, häckklipp, fallfrukt, ogräs eller gräs. Detta kan du kompostera, lämna på kretsloppscentralen eller abonnera på ett kärl som du ställer fram för tömning efter behov. Många företag och föreningar har trädgård eller grönytor, det kan då vara bekvämt att abonnera på ett kärl och få sitt trädgårdsavfall hämtat. Tänk på att det är fastighetsägaren som måste teckna abonnemangen.

Läs om trädgårdsavfall


Farligt avfall för företag

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen. Företag ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Fett- och oljeavskiljare för företag och verksamheter

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem då det stelnar och fastnar i avloppsledningarna och orsakar stopp. Olja, kemikalier och andra petroleumprodukter som släpps ut i avloppsledningsnätet stör funktioner i reningsverken och förorenar sjöar, vattendrag och grundvatten.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fett- eller oljeavskiljare installerad eftersom den tillhör fastighetens VA-installation. Även skötsel och underhåll är fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren ansvarar också för att den installerade fett- eller oljeavskiljaren är typgodkänd för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Kommunens upphandlade entreprenör tömmer fettavskiljare i kommunen.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för stopp eller skada som orsakas av att fett- eller oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Om skador på ledningsnätet uppstår av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Krav på fettavskiljare

Det finns krav på fettavskiljare för lokaler där mat/livsmedel tillagas eller bereds. Exempel på sådana verksamheter är: bageri, café, catering, charkuteri, grill-och gatukök, hamburgerbar, hotell, konditori, livsmedelsbutik, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, restaurang, rökeri, salladsbar, skolor och förskolor, storkök samt storskalig matservering.

Läs om fettavskiljare

Krav på oljeavskiljare

Oljeavskiljare krävs bland annat för verksamheter som: verkstad, bilvårdsanläggning, fordonstvätt, spolplattor, lager, garage, bensinstation, parkeringsdäck, måleriverkstad, sprutlackeringsverkstad, industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter.

Läs om slam- och oljeavskiljare

Otillåten reklam, skyltar, annonsering och liknande

Reklam i form av affischer, annonser, banderoller, skyltar eller liknande anslag får enligt 10 § i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på exempelvis husväggar, staket, belysningsstolpar, kommunens skyltstolpar, stängsel, vid vägkorsningar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Kommunen kan förelägga om att olovliga skyltar tas bort inom en viss tid. Kommunen kan även begära handräckning från Kronofogdemyndigheten för att ta bort skylten på ägarens bekostnad.

Läs om otillåten skyltning

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 januari 2020
Upp