Information till företagare i Tyresö

Nedan hittar du som företagare i Tyresö information om kommunens VA- och avfallshantering, vilka tjänster som finns att tillgå samt vilka krav som finns att förhålla sig till.

Matavfall

Från och med 1 januari 2019 blir det billigare för verksamheter och företag att sortera ut sitt matavfall då hämtningskostnaden sänks. Alla typer av verksamheter såsom restauranger, livsmedelsbutiker, kontor och de med personalmatsal kan sortera ut sitt matavfall.

Läs mer om matavfallsinsamling

Passerkort till kretsloppscentralen

Från och med 1 januari 2019 fungerar företagskortet som ett laddningsbart klippkort. Varje inpassering kommer att kosta 350 kr inklusive moms. Kortet kommer att fungera som ett klippkort där du kan ladda upp x antal gånger via e-tjänster eller Servicecenter. Du kan även godkänna att bli debiterad för ett enstaka besök direkt vid bommen, det är samma pris.

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen
Slipers/tryckimpregnerat trä, max en släpkärra 3 kubik, får dock lämnas mot en avgift som faktureras.

Läs om kretsloppscentralen

Beställ passerkortlänk till annan webbplats

Farligt avfall

Företag får inte lämna farligt avfall på kretsloppscentralen. Företag ska istället vända sig till valfri entreprenör med tillåtelse att transportera farligt avfall. Som avfallslämnande företag ska man kunna redovisa vilken typ och mängd av farligt avfall som man lämnat, samt vart det transporteras. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Tänk på att spara en kopia av transportdokumentet som du kan visa för tillsynsmyndigheten. Transportdokumenten kan dessutom ligga till grund för ditt företags egenkontroll och uppföljningsarbete.

Transportdokumentet ska undertecknas av dig som lämnar avfallet och det ska följa med transportören till anläggningen som tar emot det. Mottagaren ska också underteckna dokumentet när avfallet tas emot. Om transportdokument saknas kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Fett- och oljeavskiljare för företag och verksamheter

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem då det stelnar och fastnar i avloppsledningarna och orsakar stopp. Olja, kemikalier och andra petroleumprodukter som släpps ut i avloppsledningsnätet stör funktioner i reningsverken och förorenar sjöar, vattendrag och grundvatten.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns en fett- eller oljeavskiljare installerad eftersom den tillhör fastighetens VA-installation. Även skötsel och underhåll är fastighetsägarens ansvar. Fastighetsägaren ansvarar också för att den installerade fett- eller oljeavskiljaren är typgodkänd för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Kommunens upphandlade entreprenör tömmer fettavskiljare i kommunen.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för stopp eller skada som orsakas av att fett- eller oljeavskiljare saknas, är underdimensionerad eller inte fungerar. Om skador på ledningsnätet uppstår av att fastighetsägaren inte uppfyllt sina skyldigheter ska fastighetsägaren ersätta skadan.

Krav på fettavskiljare

Det finns krav på fettavskiljare för lokaler där mat/livsmedel tillagas eller bereds. Exempel på sådana verksamheter är: bageri, café, catering, charkuteri, grill-och gatukök, hamburgerbar, hotell, konditori, livsmedelsbutik, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, restaurang, rökeri, salladsbar, skolor och förskolor, storkök samt storskalig matservering.

Läs om fettavskiljare

Krav på oljeavskiljare

Oljeavskiljare krävs bland annat för verksamheter som: verkstad, bilvårdsanläggning, fordonstvätt, spolplattor, lager, garage, bensinstation, parkeringsdäck, måleriverkstad, sprutlackeringsverkstad, industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter.

Läs om slam- och oljeavskiljare

Otillåten reklam, skyltar, annonsering och liknande

Reklam i form av affischer, annonser, banderoller, skyltar eller liknande anslag får enligt 10 § i Tyresö kommuns lokala ordningsföreskrifter inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på exempelvis husväggar, staket, belysningsstolpar, kommunens skyltstolpar, stängsel, vid vägkorsningar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Kommunen kan förelägga om att olovliga skyltar tas bort inom en viss tid. Kommunen kan även begära handräckning från Kronofogdemyndigheten för att ta bort skylten på ägarens bekostnad.

Läs om otillåten skyltning

Trädgårdsavfall

Många företag har trädgård eller grönytor. Tänk på att det är endast fastighetsägaren som kan abonnera på ett trädgårdsavfallskärl

Läs om trädgårdsavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 december 2018
Upp