Hushållsavfall

Hushållsavfall är det avfall som du lägger i den "vanliga" soppåsen hemma eller till exempel i personalrummet på din arbetsplats. Hushållsavfallet är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, farligt avfall samt el- och grovavfall. Det är bra om du även kan sortera ut ditt matavfall från det övriga avfallet. Enligt lag är det kommunen som ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet.

Avfallsbilen läser av chippet på ett avfallskärl

Avläsning av avfallskärl. Illustration: Ulf Sverin

Behovshämtning

Du som bor i enbostadshus och har eget avfallsabonnemang har behovshämtning av hushålls- och matavfallet. Det innebär att du endast betalar tömningskostnad för de tillfällen som ditt hushållsavfall töms, tömningen av matavfallet är kostnadsfri.

Ditt kärl är försett med ett datachip och en etikett och varje tömning registreras för fakturering. Du bestämmer själv när det är dags att tömma avfallskärlet. Avfallsbilen kommer varje vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer ditt kärl endast om det är framställt för tömning. På så sätt, kan du lättare påverka den rörliga delen av renhållnings­avgiften eftersom du endast debiteras för antalet utförda tömningar. Samtidigt innebär behovshämtning ökad flexibilitet.

Du kan minska antalet tömningar genom att sortera ut ditt matavfall, källsortera dina tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar och genom att ställa undan kärlet när du är bortrest.

Sommarhämtning

Du som enbart nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september (vecka 14 - 39) tänk därför på att ställa undan eller vända på kärlet resterande delen av året, annars töms och faktureras det även under vintern. Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov-och elavfall ingår inte i denna taxa.

SMS skickas ut vid större störningar

Vi har en SMS-tjänst där mobiler får sms och fasta telefonnummer blir uppringda. Vi använder oss av en UMS-tjänst som plockar information från Bisnode (nummer registrerade i det område vi pekar ut). För att du ska bli aviserad via SMS eller röstmeddelande behöver du kontrollera att ditt nummer är kopplat till den adress/de adresser du önskar, det kan du göra via länken nedan.
Anmäl ditt telefonnummerlänk till annan webbplats

Inloggning och registrering – Steg för steg

 • Ställ fram kärlet på hämtningsdagen eller kvällen innan, tömning sker kl 06-22. Låt kärlet stå framme tills tömning skett.
 • Ställ kärlets framsida vänt mot gatan med minst 60 cm fritt runt om (gäller även mellan kärl). Kärlet lyfts uppåt, beskär därför eventuella buskar och träd så att inte kärlet fastnar.
 • Den automatiska armen når kärl som står maximalt 1,6 meter ifrån körbanan.
 • Tänk på att inte paketera avfallet för hårt i kärlet så att alla påsar lossnar under tömningstillfället. Fyll inte kärlet mer än att locket lätt kan stängas samt spola ur kärlet regelbundet.
 • Vintertid: ta bort snön på locket innan tömning. Avfallet kan frysa fast i kärlet, som fastighetsägare ansvarar du själv för att paketera avfallet väl och lossa på påsarna inför tömning.
 • Vägen behöver vara framkomlig för att avfallet ska kunna hämtas obehindrat.
 • Blockera inte gång- och cykelvägar för rullstolar, gång-och cykeltrafikanter, postdistribution och vinterväghållningen.

Avfallskärl

Hushållsavfall från enfamiljshus hämtas oftast i kärl. Du bestämmer själv hur stort kärl du vill ha. De finns i storlekarna 130/140, 190, 240 och 370 liter.

Läs renhållningstaxan

Byte av kärlstorlek

Vill du byta kärlstorlek kan du göra det mot en kostnad. Är du ny ägare kan du kostnadsfritt byta kärl inom sex månader. Ditt kärl ägs av Tyresö kommun och ingår i avfallstaxan. Som fastighetsinnehavare ansvarar du för rengöring av kärlet, var noga med att paketera avfallet väl för att undvika lukt.

Beställ via e-tjänster

 • Nytt avfallskärl eller byte av kärlstorlek
 • Beställ extra hämtning eller anmäla utebliven tömning
 • Beställa nytt abonnemang
 • Anmäla skadat kärl.

Vid halt väglag kan det uppstå förseningar och avfallet hämtas senare än normalt. I vissa fall kan även helger utnyttjas. Om fordonet har svårt att komma fram med anledning av halka så gör de ett försök senare. Se till att kärlet är rätt placerat med öppningen ut mot gatan och låt det stå kvar till dess att det är tömt. Skotta undan eventuella snövallar och sopa bort snö från locket.

Ställ inte kärlet mitt på trottoaren eller ute på gatan

Tänk på framkomligheten, både för fotgängare och fordon. De som sköter snöröjning och postdistribution ska kunna komma fram.

Du som bor i flerbostadshus, samfällighet eller annan gruppbebyggelse lämnar oftast ditt hushållsavfall i avfallsrum eller miljöhus med storkärl (660 liter), eller i underjordsbehållare. Tömningen av hushållsavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 tömningar per år. Kontakta gärna kommunen för att diskutera vilket abonnemang som passar er förening bäst.

Kärlen och underjordsbehållarna är uppmärkta med RFID-tagg samt etikett och tömningarna registreras.

Förpackningsmaterial och tidningar

Förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar är inte hushållsavfall och ska därför lämnas för återvinning på någon av återvinningsstationerna i kommunen. Stort och skrymmande avfall räknas som grovavfall.

Verksamheter ska ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall genom Tyresö kommun. Tömning av hushållsavfallet sker med fast intervall som varierar mellan 26 och 156 gånger per år. Kärl finns i storlekarna 130/140, 190, 240 , 370 och 660 liter.

Förpackningsmaterial från verksamheter

Förpackningar (glas, metall, hårdplast och kartong och well) kan sorteras ut och mot avgift hämtas av valfri avfallsentreprenör som arbetar med återvinning.

Mått på avfallskärl

Kärlstorlek (liter)

Höjd (mm)

Bredd (mm)

Djup (mm)

130/140

1 065

484

550

190

1 075

559

690

240

1 072

580

724

370

1 068

770

811

660

1 218

1 255

773

Matavfallskärl (140)

1 065

484

550

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 oktober 2018
Upp