Fettavfall

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Antalet fall där fett orsakat stopp i avloppssystemet ökar.

Använt fett hälls i miljötratten

Häll inte matfettet i avloppet

 Även om du spolar av matfettet med hett vatten stelnar det när det blandas med det kalla vattnet i avloppet, och det kan då orsaka stopp i avloppsledningarna. För att undvika stopp kan du torka upp matfettet med hushållspapper innan du diskar, hushållspappret slänger du i mat- eller hushållsavfallet.
Har du större mängder matfett kan du använda en Miljötratt och hälla fettet i en petflaska.

Enkel att använda

Med hjälp av Miljötratten tar du på ett enkelt sätt hand om överblivet matfett - utan kladd och otrevlig lukt. Tratten skruvas helt enkelt på en vanlig PET-flaska. Samla upp överblivet, svalnat fett efter matlagningen, stäng sedan locket till nästa gång. Det fett som blir kvar i stekpannan torkas ur med hushållspapper som du sedan slänger i matavfallspåsen eller i det brännbara hushållsavfallet.

Var lämnar jag matfettet?

När flaskan är full lämnas den som farligt avfall i sorteringshallen på kretsloppscentralen, märk behållaren med "Matfett".

Under våren 2018 inför vi en mobil insamling av farligt avfall och smått elavfall. Bilen kommer att befinna sig på utvalda platser två gånger per år för att ta emot ditt avfall. Här kan du lämna din PET-flaska med överblivet matfett. Håll utkik efter information på hemsidan.

Varför ska fettet samlas upp?

När matfettet spolas ner i avloppet stelnar det och sätter sig längs med avloppsrörens väggar. Det leder till att det bildas proppar och stopp, vilket är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Detta påverkar alla, från villaägare och fastighetsföretag till bostadsföreningar och kommun.

Det återvunna matfettet används sedan till energiutvinning eller vid tillverkning av tvål och stearinljus alternativt vid framställning av biodiesel eller biogas.

Välkommen att hämta din Miljötratt!

Trattarna är gratis för Tyresöbor och finns att hämta i Servicecenter Tyresö centrum och på Kretsloppscentralen på Strömfallsvägen 73.

Läs om miljötrattenlänk till annan webbplats 

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare:

Livsmedelsindustri, bageri, café, catering, friteringsanläggning, charkuteri, grill- och gatukök, hamburgerbar, konditori, personalmatsal, pizzeria, restaurang, rökeri, salladsbar och storkök.
Information om fettavskiljare

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel. Tömning av fettavskiljare sker minst en (1) gång i månaden så länge verksamhet pågår och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion på anläggningen.

Fettavskiljare får endast tömmas av entreprenör som har avtal med kommunen. Den ansvarige för livsmedelsverksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när och av vem fett­avskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren.

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns utan ska samlas upp och återvinnas, fettet kan sedan lämnas på kretsloppscentralen.

Tillstånd

Vid ny- till-, eller ombyggnad av livsmedelslokal görs anmälan till kommunens bygglovsenhet samt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kontakta VA-enheten för att få information om typgodkända fettavskiljare.

Avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När vattnet kyls ner i ledningssystemet ansamlas fettet på ledningarna och kan orsaka stopp med betydande skador som källaröversvämningar och utsläpp av orenat avloppsvatten. Det kan betyda stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas som ger frätskador på betongledningar och utgör en hälsorisk. För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Dimensioneringsregler

Fettavskiljaren ska dimensioneras enligt standarden SS-EN 1825-2. Dimensionering kan ske på två sätt:
1. Utgående från de installationer som ska gå till avskiljaren.
2. Utgående från schablonvärden för några vanligt förekommande typer av livsmedelsberedning.

Kontakta en oberoende VA-konsult för hjälp med dimensionering av fettavskiljare.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Upp