Avgifter, regler och mål

I Tyresö kommun strävar vi efter att minska på avfallet och ta tillvara resurser på bästa sätt. Här kan du läsa om våra avgifter, regler och mål som styr avfallshanteringen.

Avfallstaxan

Avfallstaxan innehåller de avgifter som ska täcka alla kostnader för avfallshanteringen som till exempel hämtning av mat, rest, grov- och elavfall samt driften av kretsloppscentralen. Alla som äger en bebyggd fastighet är skyldiga att ha ett abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd taxa.

AvfallstrappanFörstora bilden

Avfallstrappan

Avfallsplan 2030

Avfallsplanen berör både verksamheter och medborgare och syftar till att vägleda Tyresö i riktning mot ett hållbart samhälle.

Med mål och åtgärder ska vi minimera avfallsmängderna och ta tillvara på resurserna som uppstår på bästa sätt.

Genom att uppnå målen i Avfallsplan 2030 tar vi ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna beskriver vilka skyldigheter och vilket ansvar som Tyresö kommun har för avfallshanteringen. De beskriver även vilka skyldigheter och vilket ansvar man har som privatperson eller företag, när det gäller avfall.

Tyresö kommuns avfallsföreskrifter 2019 , 837.8 kB. Länk till annan webbplats.

Tyresö kommuns sopsugsföreskrifter

Vem ansvarar för avfallshanteringen?

Att alla hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Det är många som är med och bidrar till att avfallshanteringen ska fungera så bra som möjligt. Kommunen, fastighetsägaren och producenterna har ansvar när det gäller avfallshanteringen. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Kommunens ansvar

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens mat-, rest-, trädgårds-, grov-, el- och slamavfall samt farligt avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.

Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören.

Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord plan yta.

Ägarbyte vid flytt från fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som flyttar (säljare) säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett.

Läs mer om ägarbyte

Producentansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar, exempelvis förpackningar, batterier, bildäck och läkemedel. Insamling och återvinning av förpackningar sker via Förpackningsinsamlingen (FTI AB).

Till FTI (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och
sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper. Arbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom.

På senare år har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

  • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
  • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
  • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
  • fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2023