Abonnemang och taxor

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang samt hur du gör när du flyttar. I taxan hittar du priser på våra tjänster.         

Avfallstaxa 2021

Hämta kompletta avfallstaxan , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfallstaxa kortversion för småhus 2021

Hämta avfallstaxa i kortversion , 123.6 kB.

Avfallsföreskrifter 2019

Tyresö kommuns avfallsföreskrifter 2019 , 837.8 kB.

Avgiftsskyldighet

Samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd taxa. Du betalar bland annat för hämtning och behandling av avfall, drift och skötsel av kretsloppscentralen, administration, avfallsplanering, information, insamling och behandling av farligt avfall samt miljökontrollavgifter.

Felsorteringsavgift

Sen tidigare har du fått betala felsorteringsavgift för matavfall. I taxan från 2021 utökas det för rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall, samt för krantömmande behållare för matavfall. Det innebär till exempel att man får betala 80 kr extra, om man lägger elavfall i restavfallet (se taxan för pris vid krantömmande). Detta gör vi för att öka renheten av det insamlade avfallet, så att det kan behandlas som den resurs det är.

Avfallsfakturan

Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och december. I möjligaste mån skickar vi fakturan tillsammans med vatten- och avloppsfakturan. Du kan även betala via autogiro eller e-faktura. Se hur du tolkar din faktura längst ner på denna sida.
Ansökan om autogiro och e-faktura

Fast och rörlig avgift

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av alla fastigheter. Den ska täcka alla fasta kostnader och är fristående från tömning och behandling av restavfall. Den rörliga delen beror på ditt kärls storlek och antal hämtningar.

Sänk kostnaderna med matavfallsinsamling

Alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Det innebär ytterligare möjligheter att dra ner på antalet hämtningar av restavfall.

Det här ingår i helårsabonnemang för hushåll

 • Hämtning av ditt restavfall (hushållsavfall) under hela året
 • Behandling av allt avfall som samlas in i kommunen
 • 20 stycken kostnadsfria inpasseringar på kretsloppscentralen
 • ”Samlaren”, för insamling av smått elavfall och batterier
 • Information, rådgivning och administration
 • Matavfallsinsamling (frivilligt)
 • Du som bor i småhus med eget helårsabonnemang har möjlighet till två (2) gratis hämtningar av elavfall per år, mellan april och oktober
 • Du som bor i småhus med eget helårsabonnemang har möjlighet till en (1) gratis hämtning av grovavfall i storsäck per år, veckor på våren och hösten.

Se när vi hämtar ditt avfall i webbkartan

Du som bor i småhus kan enkelt se din hämtdag för mat- och restavfall i kommunens webbkarta.

Webbkarta med hämtdagar för avfall Länk till annan webbplats.

För information om eventuella driftstörningar, se nyheter under fliken Boende och miljö.

Nyhetssidan Boende och miljö

Genom att logga in i E-tjänstportalen kan du se dina fakturor  samt hämtningsdagar för avfall. Så här loggar du in i E-tjänstportalen:

 • Klicka på Logga in
 • Logga in med bankID
 • Klicka på ditt namn och välj Abonnemang och fakturor
 • Välj ditt kundnummer och klicka därefter på Hämtschema.

E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Hämtschema

Hämtschema visar dina hämtdagar för rest- trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam. Tjänsten är under utveckling så att du senare även ska kunna utföra VA- och avfallsärenden här.

Lista på dagar när ditt avfall hämtas finns inte publicerad här, främst på grund av att listan är under löpande förändring och det finns då en risk för inaktuell information. Du håller dig därför mer uppdaterad genom att logga in på e-tjänsten, alternativt ringa eller e-posta till kommunens servicecenter och fråga. Om du av någon anledning skulle få en ny hämtdag, skickas information ut till dig.

Kontaktuppgifter till Servicecenter

Dina fakturor från kommunen

Du ser även dina fakturor från Tyresö kommun gällande exempelvis vatten och avlopp, kulturskola, avfall, äldreomsorg, barnomsorg och bygglov. Du ser om fakturan är betald, obetald eller delbetalad. Har du eventuellt förlagt en faktura kan du enkelt skriva ut en ny.

Fakturorna ligger i datumordning ospecificerade. De fakturor som ligger överst i listan med ett datum som ännu inte har infallit kan du inte se förrän det aktuella datumet efter klockan 20.00. Klickar du på en sådan faktura för tidigt så får du ett felmeddelande.

Övriga flikar under "Min profil" innehåller fakta om ditt fastighetsägande samt uppgifter om din adress och din familj.

När du flyttar ska du göra ett ägarbyte

När en fastighet byter ägare ska du som flyttar säga upp ditt avfallsabonnemang. Det gör du genom att lämna in en ägarbytesblankett. Kontakta Servicecenter (kontaktuppgifter finns upptill på sidan under ”Kontakt”) så skickar de blanketten till dig via post. Du kan också hämta blanketten i Servicecenter. Du kan inte hämta ut blanketten digitalt på grund av lagen om tillgänglighet som gäller från den 23 september 2020.
Om du flyttar till en helt ny fastighet får du hjälp att starta upp ett avfallsabonnemang genom att kontakta Servicecenter.

Uppehåll i avfallshämtning och/eller tömning av slam/fettavskiljare

Här ansöker du om uppehåll i avfallshämtningen gällande restavfall, slam och fettavskiljare. I vissa fall kan du få uppehåll från avfallsavgiften. Uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, medgivande till uppehåll i hämtningen innebär inte befrielse från grundavgiften (med undantag för obebyggd tomt).

Du kan ansöka om uppehåll i restavfallshämtningen om din fastighet ska stå tom under minst sex sammanhängande månader. Tänk på att ställa undan kärlet om du blir beviljad uppehåll.

För att du ska få uppehåll gällande slamtömning, måste uppehållet vara minst tolv sammanhängande månader.

För verksamheter
Om din verksamhet får ändrade förutsättningar, kan du ansöka om att minska antalet tömningar per år gällande fettavskiljare tillfälligt i högst ett år.
Verksamheter kan ansöka om uppehåll i restavfallshämtning under minst tre sammanhängande månader.

Din ansökan ska inkomma minst en månad innan önskad uppehållsperiod. Du kan bara ansöka ett år i taget. Tänk på att du inte kan ansöka om uppehåll retroaktivt.

Ansök om uppehåll via e-tjänst

Ansök om uppehåll av avfallshämtning och/eller tömning av slam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt abonnemang

Har du inget abonnemang ska du beställa det, då samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd taxa.

Beställ nytt abonnemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ändra i ditt abonnemang

Om du vill byta storlek eller beställa fler avfallskärl kan du göra det mot en kostnad enligt gällande taxa. Beställ din ändring i god tid före den önskade ändring via e-tjänst nedan. Vid övriga ändringar kontakta Servicecenter.

Beställ byte av kärlstorlek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ fler kärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra hämtning

Önskar du extra avfallshämtning utöver din ordinarie hämtning kan du beställa det mot kostnad enligt gällande taxa.

Beställ extrahämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sommarhämtning

Du som bara nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa hos Servicecenter. Hämtning sker då under perioden april till och med september (från vecka 14 till och med 39). Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov-och elavfall ingår inte i denna taxa.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.
Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören. Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta.

Har avfallet inte hämtats?

Anmäl redan dagen efter i e-tjänsten nedan eller kontakta Servicecenter om avfall, slam, fett eller latrin inte hämtats som det ska, så vi snabbt kan åtgärda problemet.

Anmäl utebliven avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnader för sopsuganslutning är under framtagande.

I Tyresö kommun har entreprenören Suez recycling AB upphandlats för att ansvara för bortforsling och behandling av rest,- och grovavfall, slam, fett och latrin.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens farliga avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning. Kommunen har upphandlat SEKA miljöteknik för transport av det farliga avfallet.

För de flesta typer av förpackningar har producenterna, FTI AB ansvaret för insamling och återvinning.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och
sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper. Arbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom.

På senare år har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

 • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
 • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
 • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
 • fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Fastighetsägaren

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven. Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikten eller försvårar hämtningen för entreprenören. Fastighetsägaren ska även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta.

Kommunen

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Se länk till SMOHFs webbplats nedan.

Fakturaförklaring

 1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering
  som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning. Antal tömningar av hushållsavfall.
 9. Grundavgift enbostadshus.

*Dagvatten fastighet är den avgiftsdel som betalas av varje fastighet som är ansluten
med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar
i kommunens VA-nät.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg
etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift,
skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar,
fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens
VA-nät.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021