Avfallstaxa

Här hittar du information om avfallstaxan, abonnemangskostnad för avfallshantering och vad din faktura innehåller.

Avfallstaxan innehåller de avgifter som ska täcka alla kostnader för avfallshanteringen. Alla som äger en bebyggd fastighet är skyldiga att ha ett abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa. Avgifterna är indelade i fast och rörlig avgift samt övriga tilläggstjänster.

Läs mer om taxejusteringarna 2023

Avfallstaxa och abonnemang

Fast och rörlig avgift

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av alla fastighetsägare och verksamheter i en fastighet. Den rörliga delen beror på ditt kärls storlek och antal hämtningar.

Felsorteringsavgift

Om du felsorterar mat-, rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall debiteras du en felsorteringsavgift. Detta gör vi för att öka renheten av det insamlade avfallet, så att det kan behandlas som den resurs det är.

Avgiftsskyldighet

Alla som äger en bebyggd fastighet och/eller har verksamhet är skyldiga att ha ett abonnemang för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa. Du betalar bland annat för hämtning och behandling av avfall, drift och skötsel av kretsloppscentralen, administration, avfallsplanering, information, insamling och behandling av farligt avfall samt miljökontrollavgifter.

Frågor och svar om taxejusteringen 2023

 • Ökade kostnader då kommunen tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfall vilket träder i kraft 1 januari 2024
 • Indexreglering, indexuppräkningen detta år är till stor del beroende av ökade bränslepriser.

Generell höjning på cirka 5 procent för år 2023.

För en genomsnittlig villa med insamling av mat- och restavfall med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl innebär höjningen 8,25 kronor per månad. Kostnaderna varierar mellan olika kunder vilka insamlingslösningar som finns med storlek på kärl och antalet tömningar per år. För kunder som har ett 370 liters kärl och samma antal tömningar blir höjningen 12,53 kronor per månad. Räkneexemplen inkluderar grundavgift och tömningsavgift.

Taxejusteringen innebär en generell höjning på 5 procent på samtliga avfallstjänster.

Många sommarhushåll önskar möjlighet till restavfallshämtning utanför sommarsäsong. Tyresö kommun behöver även möjliggöra för alla hushåll att kunna börja sortera ut sitt matavfall, eftersom det blir obligatoriskt inom de kommande åren.

Ändringen innebär att sommarabonnemang för fritidshus (hämtning av restavfall under sommarperiod april-september) utgår och ersätts med grundavgift för helårsabonnemang. Grundavgiften kommer att uppgå till 1063 kronor/år istället för 491 kronor/år.

Med helårsabonnemang kan du få ditt avfall hämtat året runt och du kan dessutom ansluta dig till matavfallsinsamlingen. I abonnemanget ingår även en hämtning av grovavfall i storsäck samt två hämtningar av elavfall.

2022

En generell höjning av avgiftsnivåerna med 5 procent. För ett småhus med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl, blir den fasta avgiften tillsammans med tömningsavgiften 2052 kr per år.

Flerfamiljshus och grupphusområden
För flerfamiljshus och grupphusområden med insamling i kärl har det inte varit någon höjning av tömningsavgifterna sedan år 2017. För grupphusområden med krantömmande behållare, har det inte varit någon höjning av tömningsavgifterna sedan 2019. I genomsnitt höjs taxan med 5 procent från 2022.

2021

Avfallstaxan höjdes inte. Det blev billigare matavfallsinsamling för verksamheter och insamling av grovavfall i storsäck samt införande av vissa felsorteringsavgifter. En ny abonnemangsform infördes för hushåll som inte bekostat sin insamlingslösning för restavfall. För ett småhus med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl, blev den fasta avgiften tillsammans med tömningsavgiften 1948 kr per år.

2020

Grundavgifterna sänktes med 40 procent. Den rörliga avgiften för insamlingen av hushållsavfall höjs något för behovshämtningskunder för att påtagligt stimulera utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar. Den tidigare matavfallsrabatten om 289 kr per år (småhus) samt 138 kr per år (lägenhet/hushåll i grupphusområde) tas bort för att tydliggöra att det är utsorteringen snarare än abonnemangsformen som främjar ett miljövänligt beteende. För ett småhus med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl, blir den fasta avgiften tillsammans med tömningsavgiften 1948 kr per år.

2019

Inga generella höjningar av avgifter. Företag fick möjlighet att köpa enskilda inpasseringar till kretsloppscentralen. För ett småhus med 16 tömningar per år i ett 190 liters kärl, blir den fasta avgiften tillsammans med tömningsavgiften 2462 kr per år.

Frågor och svar om avfallstaxan

Att avfallstaxan ska vara självfinansierad innebär att verksamhetens kostnader ska täckas av intäkterna och inte bekostas av skatter. Vi får inte ta ut högre avgifter än vad verksamheten genererar.

Avfallstaxan justeras vid behov.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ny avfallstaxa.

Ja, alla som äger en bebyggd fastighet i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd avfallstaxa.

Även om du har uppehåll (dispens) i avfallshämtningen ska du alltid betala grundavgiften.

Företag eller verksamhet

Fastighetsägaren betalar en grundavgift för varje verksamhet i samma fastighet.

Alla företag/verksamheter som genererar restavfall ska ha abonnemang för hämtning och betala rörlig avgift (hämtningsavgift) utöver grundavgiften.

 • Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240 eller 360/370 liter
 • Hämtning av ditt restavfall under hela året
 • Information, administration, kundtjänst, avfallsplanering, avfallsförebyggande åtgärder och fakturering.
 • Behandling av allt avfall som samlas in i kommunen
 • 20 stycken kostnadsfria inpasseringar på kretsloppscentralen
 • ”Samlaren”, för insamling av smått elavfall och batterier
 • Matavfallsinsamling
 • Du som bor i småhus med helårsabonnemang har möjlighet till två gratis hämtningar av elavfall per år, mellan april och oktober
 • Du som bor i småhus med helårsabonnemang har möjlighet till en gratis hämtning av grovavfall i storsäck per år, antingen på våren eller hösten.
 • Lån av avfallskärl om 130/140, 190, 240, 360/370 eller 660 liter.
 • Hämtning och behandling av ert restavfall
 • Information, administration, kundtjänst, avfallsplanering, avfallsförebyggande åtgärder och fakturering.
 • Verksamheter som är registrerade i Tyresö kommun samt med avfallsabonnemang genom Tyresö kommun,
  erbjuds att köpa inpasseringar för tillträde till kretsloppscentralen
 • Möjlighet till matavfallsinsamling mot kostnad.
 • Du kan sänka dina kostnader med matavfallsinsamling.
  Alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.
  Läs om matavfallsinsamling
 • Genom att minska dina avfallsmängder och sortera ut allt matavfall och förpackningar för separat insamling, kan du få ner mängden restavfall och dra ner på antalet tömningar per år. Storleken på kärl påverkar också din avfallsavgift. Se val av kärl i avfallstaxan.
  Återbruka och dela
  Återvinn och källsortera

Det kan vara många anledningar och varierar från kommun till kommun.
Nedan ser du några exempel.

 • Det beror helt på vilka utgifter de olika kommunerna har för avfallshanteringen, vilka avtal de olika kommunerna har alltså vilka kostnader för insamling och transport samt behandling av avfall
 • Det beror även på hur många som bor i kommunen och är med och finansierar kostnaderna, vilka avstånd som finns både mellan insamlingsställen och behandlingsanläggningar samt vilka insamlingssystem, exempelvis, sorterar man ut matavfall eller inte, har man optisk sortering eller ej (fördyrande)
 • Har man mycket insamling i krantömmande behållare (rationellare insamling kostar mindre än att tömma enskilda kärl)
 • Har man en välutvecklad sortering på återvinningscentralerna (ju mer man sorterar ut, desto dyrare blir det om man inte har egna, billiga behandlingsmetoder för avfallet, alternativt en intäkt för materialen)
 • Har man en ny återvinningscentral (nya anläggningar kostar mycket initialt innan de är avskrivna)
 • Vad har man efterfrågat för fordon i entreprenaderna, höga miljö- och servicekrav är fördyrande.

Alla beslut som tas i kommunen hittar du på Insyn Sverige.
Gå till insyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa kunder får också brev via posten beroende på vad som har förändrats i avfallstaxan.

Ägarbyte av fastighet

När en fastighet byter ägare ska du som flyttar säga upp ditt avfall och VA-abonnemang. Det gör du genom att lämna in en ägarbytesblankett.

Ägarbyte vid försäljning av fastighet
När en fastighet byter ägare ska du som fastighetsägare säga upp ditt avfall- och VA-abonnemang genom att lämna in en påskriven ägarbytesblankett. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till kommunen.

Här kan du hämta ifyllningsbar ägarbytesblankett (fyll även i eventuell mätarställning vid flyttdagen). Sen ska både säljaren och köparen skriva under med sin namnteckning.

Ägarbytesblankett i pdf , 741.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även hämta blanketten eller kontakta Servicecenter så skickar de blanketten till dig via post.

Om du flyttar till en helt ny fastighet i Tyresö kommun får du hjälp att starta upp ett avfallsabonnemang genom att använda e-tjänster eller kontakta Servicecenter.

E-tjänster under boende och miljö

Avfallsfakturan

Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och december. I möjligaste mån skickar vi fakturan tillsammans med vatten- och avloppsfakturan. Du kan även betala via autogiro eller e-faktura.

Ansökan om autogiro och e-faktura

 1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning. Antal tömningar av restavfall (tidigare benämning hushållsavfall).
 9. Grundavgift småhus (tidigare benämning enbostadshus).

* ”Dagvatten fastighet” betalas av alla som leder dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar, dräneringar, infarter med mera från den egna fastigheten till diken eller allmänna dagvattenledningar.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift, skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar, fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens VA-nät.

Läs VA-taxan

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 mars 2023