03 juni 2024

Unga får träning i att göra sig hörda

I ett samarbete med organisationen Youth 2030 Movement vill kommunen öka intresset för demokrati hos unga med funktionsnedsättning.

workshopledare från youth 2030

Samarbetet är ett så kallat IOP (idéburet offentligt partnerskap) vilket innebär att organisationen och kommunen jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. I det här fallet handlar det om att väcka intresse hos unga med funktionsnedsättning om demokrati och deras rättighet att få sin röst hörd.

I samarbete med Bergfotens fritidsgård och anpassad skola genomför Youth 2030 Movement workshoppar för elever med funktionsnedsättning från årskurs 6 och upp till gymnasiet. Bland annat har eleverna fått träna i att skriva brev till beslutsfattare och myndigheter för att lyfta fram sina frågor. De får också öva på att rösta demokratiskt. I september hålls en demokrativecka där politiker och beslutsfattare deltar och där de unga får möjlighet att framföra sina frågor och tankar.

– En stor del av ungdomarna upplever att deras röster inte är lika mycket värda som alla andras. Man får lyfta alla, även de som inte själva tar plats. Det handlar mycket om att bygga deras självförtroende och självkänsla, berättar Ola Hansson som är kommunens samordnare för projektet. Han arbetar också med målgruppen som fritidsledare på Bergfotens fritidsgård för personer med funktionsnedsättning.

Ungdomarna får under workshopparna framföra önskemål om vilka de vill träffa och diskutera med, allt från polisen till riksdagspolitiker. Ett konkret önskemål som redan kommit fram är att få möta politiker och andra beslutsfattare i kommunen i en fotbollsmatch. Planeringen för det är redan igång.

Lyfter ungas åsikter

Organisationen Youth 2030 Movement har arbetat i över 50 svenska kommuner med att lyfta fram ungdomars åsikter, genom liknande upplägg som i Tyresö. Organisationen grundades 2019, som ett svar på att endast vissa röster hördes i samhällsdebatten. De arbetar därmed uteslutande med barn och ungas inflytande. Grundprincipen i deras metod är att problemställningen måste komma från de unga själva.

– Vi är ofta bra på att vuxengissa men inte lika bra på att lyssna. Att skolmaten är dålig eller att bussen går för sällan är lika viktiga samhällsfrågor som något annat. Att till exempel kunna ta sig till aktiviteter är avgörande för en meningsfull fritid, berättar Stina Scott på Youth 2030 Movement.

Sidan publicerad av: Stina Gerhardt
Senast uppdaterad: 3 juni 2024