19 februari 2024

Tyresö får nytt kommunhus på samma plats

Tyresö kommun har gjort upphandling av hyresavtal för nytt kommunhus och avser teckna avtal med nuvarande hyresvärd Stenhus Fastigheter. Inom det befintliga husets stommar kommer de att bygga ett helt nytt kommunhus, anpassat till nuvarande och framtida behov för såväl medarbetare som kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslutar om avtal den 9 april.

– Jag tror att det här blir en väldigt bra lösning på det stora behov som finns av ett nytt kommunhus i Tyresö. Vi gör det bästa av ett redan befintligt hus, vilket är både ekonomiskt klokt och miljömässigt hållbart. För Tyresöborna tror jag att ett fortsatt centralt läge är viktigt och ger en god tillgänglighet. Dessutom öppnar vi upp huset och gör lokalerna mer tillgängliga och användbara för Tyresöborna. Jag är extra glad att vi nu får till en scen för kulturevenemang, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Vit kontorsbyggnad med skylt Tyresö kommun på taket.

Exteriört får fasaderna ny gestaltning, med bland annat nya fönsterpartier.

Ekonomiskt fördelaktigt för kommunen

Anbudet har utvärderats utifrån ställda krav och kriterier och bedömts hålla god kvalitet. Kostnadsmässigt innebär förslaget lägre kostnader. Det beror på att det nya kommunhuset rymmer fler verksamheter, vilket minskar den totala lokalkostnaden för kommunen eftersom man kan lämna andra omkringliggande lokaler. Eftersom det är en extern hyresvärd som upphandlats innebär byggprojektet dessutom inga ekonomiska risker för kommunen.

Upphandlingen har skett i konkurrenspräglad dialog. Det innebär att fastighetsägare, i dialog med kommunen, har arbetat fram bästa möjliga lösningar utifrån projektets mål och ramar. Därefter har kommunen fastställt förfrågningsunderlaget och anbudssökande lämnat sina slutgiltiga anbud. Stenhus Fastigheter var ensam anbudssökare att slutligen lämna in ett anbud.

Visionsbild över foaje med receptionsdisk. Flera tecknade människor i lokalen.

Ett kommunhus för alla. Den rymliga foajén kan användas för utställningar och kommuninformation. Entréplanet rymmer också publika ytor för sammankomster och en scen för till exempel kulturevenemang.

Ett kommunhus för framtiden

Att bygga om det befintliga kommunhuset och återbruka husets betongstomme är ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart val. Det leder till mindre klimatpåverkan och betydligt lägre koldioxidavtryck i jämförelse med vad ett helt nybyggt kommunhus skulle medföra. Därutöver uppfyller Stenhus Fastigheters anbud ställda hållbarhetskrav med råge. Det nya kommunhuset uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad 4.0 Silver, och flera indikatorer uppfyller även nivå guld.

Fortsatt service under byggtiden

Under byggtiden kommer de verksamheter som idag inryms i kommunhuset behöva flytta till andra lokaler. En plan för hur det ska gå till tas nu fram. Fokus kommer vara att bevara dels Tyresöbornas tillgänglighet till de medborgarnära tjänster som idag finns i kommunhuset, dels arbetsmiljön för medarbetarna.

Politiskt beslut i april

Kommunstyrelsen fattar beslut den 9 april och därefter kan avtal tecknas.


Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2024