19 december 2022

Höga betyg när Tyresöborna tyckte till om kommunen

Tyresöborna ger mycket goda betyg till förskolorna, skötseln av kommunens verksamheter och underhållet av den offentliga miljön. Utmaningar finns inom områden som insyn och inflytande och laddplatser för elfordon. Totalt blir betygen höga för Tyresö även i årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kvinna formar ett hjärta med händer

Under hösten har 1200 slumpvis utvalda Tyresöbor fått tycka till om kommunen genom att svara på SCB:s årliga medborgarundersökning. Tyresö placerar sig över snittresultaten i Sverige inom de flesta områdena, helt i linje med kommunens ambition att vara den bästa kommunen att leva och verka i.

– Vi politiker kämpar för att det ska bli bättre, enklare, roligare och tryggare att bo, leva och verka i Tyresö. Medborgarundersökningen ger oss ett starkt kvitto på att de satsningar och initiativ vi gör får effekt eftersom mätningen har ett positivt utfall på de flesta områden. Speciellt nöjd är jag över att hela 96 procent tycker att Tyresö är en bra kommun att bo och leva i och 79 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Även om Tyresöborna känner sig tryggare än i övriga Sverige så ser vi att oron för narkotikahandeln ökad något och att det finns en oro kring inbrott och stölder. Arbetet för att stärka tryggheten i kommunen måste därför fortsatt vara prioriterat, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Graf över medborgarundersökningen 2023

God kvalitet i service och tjänster

Tyresö kommun får höga betyg på frågan om ”hur kommunen sköter sina olika verksamheter”. Hela 92 procent ger höga betyg för hur förskolan fungerar. För grundskolan är siffran 79 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet, men något lägre än föregående år. Även underhållet av den offentliga miljön, såsom skötsel av gator, gång- och cykelvägar, motionsanläggningar, parker, naturområden och badplatser utmärker sig med genomgående höga betyg. Bibliotekens öppettider, utbud och aktiviteter uppskattas, liksom utbudet av friluftsområden, utegym och öppettider vid motions- och idrottsanläggningar. Hämtning av hushållsavfall och möjligheterna att återvinna är goda, men fler vill kunna återvinna avfall utan att använda bil.

Christoffer Holmström

Tyresö gymnasium utvecklas

Bland de som svarat på hur gymnasieskolan fungerar i kommunen ger 56 procent höga betyg, vilket är under genomsnittet på 78 procent. De svarande som själva har erfarenhet av Tyresö gymnasium ger ett märkbart bättre omdöme.

– Bilden av Tyresö gymnasium har under många år varit negativ men har under de senaste åren förbättrats avsevärt. Men vi är inte nöjda med det utan har inlett ett stort utvecklingsarbete för att öka kvaliteten på Tyresö gymnasium, göra det mer attraktivt och förbättra utbildningarna. Till exempel utökades programutbudet med två nya yrkesutbildningar, försäljnings- och serviceprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, under hösten 2022. Det innebär att Tyresös elever fått ett större utbud av program att välja på och fler kan studera nära där de bor utan att behöva pendla långt varje dag, säger Christoffer Holmström (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fokusgrupper bidrar till förbättrad äldreomsorg

Tyresöbor är nöjdare med äldreomsorgen än kommuninvånare i Sverige men tappar tio procentenheter i höga omdömen jämfört med föregående år. Socialstyrelsens brukarundersökning* visade att det finns utmaningar inom till exempel nöjdheten med vård- och omsorgsboende, information om förändringar och möjligheten att komma ut.

– Det är svårt att säga vad tappet kan bero på, men oro kring Björkbackens framtid kan ha påverkat omdömena om information och förändringar och pandemin påverkade möjligheterna att komma ut. Förvaltningen har efter brukarundersökningen genomfört fokusgrupper med anhöriga och boende och försöker få en fördjupad analys av de områden som fått ett sämre resultat, säger Tony Thorén (L), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

kommundirektör

Cynthia Runefjärd

Möjligheten till inflytande och påverkan ska öka

När det gäller möjligheter att aktivt delta i arbetet med utveckling av kommunen får Tyresö betyg i linje med riksgenomsnittet, men lägre i förhållande till andra områden i undersökningen. I kommunplanen, som är det dokument som övergripande beskriver vad kommunen ska arbeta med under året, är ett av fyra övergripande mål att kommun driver en verksamhet med god kvalitet. Tyresöborna pekas här ut som en viktig resurs tillsammans med kommunens medarbetare för att utveckla verksamheten. Ett arbete med att öka samarbetet över organisatoriska gränser och tillsammans med Tyresöborna påbörjades under hösten 2022 när invånare i kommunen bjöds in till att medskapa kring områden som behöver utvecklas. Detta är något vi kommer se mer av framöver enligt Cynthia Runefjärd, kommundirektör.

– Att medskapa med invånare kommer att vara en naturlig del av vårt förbättringsarbete framåt. Det är viktigt att tillsammans med Tyresöborna både identifiera problemställningar och prata om de bästa lösningarna. Under 2023 kommer vi att bjuda in till fler medskapandetillfällen både inom kommunövergripande områden och mer specifika delar av verksamheten.

Goda kommunikationer i Tyresö – men fler laddplatser efterfrågas

Inom området resor och kommunikationer är Tyresöborna nöjda med samtliga transportslag, så som utbudet av och säkerheten kring gång- och cykelbanor, möjligheten att resa kollektivt samt att resa med bil inom kommunen. Resultaten ligger i linje med övriga Stockholm. Däremot får utbudet av laddningsstationer för eldrivna fordon det lägsta betyget av alla frågor i undersökningen.

– Fler laddstationer är på gång, nu närmast på Strandtorget där Tyresö kommun beviljat en laddstation med 5-8 publika laddplatser för elbilar, men det finns även privata fastighetsägare och verksamheter i centrumområdet som förbereder för laddningsstationer. Ett skäl till att det dröjer är handläggningstiden hos nätägaren för nya elanslutningar som är upp till sex månader i dagsläget. Då transporter står för cirka 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö behöver vi fortsätta arbeta med att flytta över fler persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik i enlighet med kommunens trafikstrategi. För resor som fortsatt kommer att ske med bil är laddinfrastrukturen viktig för omställningen mot fossilfria transporter, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg på Tyresö kommun.

Om Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att mäta kommuninvånarnas attityder om kommunen.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Enkäten består av 128 frågor och är utformad för att ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Av landets 290 kommuner deltog 137 kommuner 2022. Svarsandeln i Tyresö var 41 procent jämfört 36 procent för riket.

Sidan publicerad av: Daniel Axelsson
Senast uppdaterad: 19 december 2022