19 oktober 2022

Krafttag mot övergödningen i Drevviken

En storskalig behandling av bottensedimenten i Drevviken har nyligen påbörjats. Behandlingen syftar till att förbättra vattenkvaliteten och stoppa övergödningen av sjön.

Behandling av bottensedimenten i Drevviken

Båten som tillsätter aluminiumlösningen till Drevviken

Behandlingen är en del av ett större åtgärdsprogram för Drevviken som Tyresö kommun antagit tillsammans med Haninge kommun, Huddinge kommun, Stockholms stad samt Stockholm vatten och avfall. Detta då Drevviken bedöms ha en otillfredsställande ekologisk status.

Ett av de huvudsakliga miljöproblemen är övergödning till följd av höga halter av fosfor. Övergödning leder på sikt till syrebrist och algblomning i sjön, att sjön växer igen och att den biologiska mångfalden minskar.

Väl beprövad metod

Genom att tillsätta en aluminiumlösning till bottensedimentet binds fosfor till sjöbottnen och hindras från att läcka ut. Behandlingen, som kallas aluminiumfällning, har använts framgångsrikt både i andra länder och i Sverige, bland annat i Stockholmsområdet.

– Det är en väl beprövad metod som kommer att ge en friskare balans av näringshalterna i sjön, säger Per Tholander, vattenstrateg på Tyresö kommun.

Ytterligare sedimentbehandling kommer att genomföras under 2023 och det blir troligen en behandling även under 2024.

Miljöskuld som återgäldas

Sjöar är generellt bra på att ta hand om näringsämnen, men blir det för mycket kan inte sedimentet hålla kvar näringen som då läcker ut i sjön.

– Drevviken har utsatts för hög belastning av fosfor under lång tid och ett fosforförråd har byggts upp i sedimenten. Vi har en historisk miljöskuld, bland annat till följd av dåligt renat dagvatten och avloppsvatten som vi nu gemensamt tar krafttag mot, säger Per Tholander.

Reningsanläggningar ska byggas

Mer än hälften av den totala mänskliga fosforbelastningen till sjön beräknas komma just från bottensedimenten, så kallad internbelastning. För att kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten krävs att internbelastningen upphör, men även att tillförseln av fosfor från land minskar kraftigt.

– Vi behöver även komma tillrätta med de externa fosforkällorna genom att börja rena dagvattnet. Alla kommuner planerar därför nu för att bygga reningsanläggningar, säger Per Tholander.

I Tyresåns vattensystem har aluminiumfällning, som metoden kallas, genomförts även i Trehörningen, Orlången och nu senast i Magelungen under 2021.

Gemensam finansiering

Åtgärderna bekostas gemensamt av kommunerna med medfinansiering från det statliga stödet till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, som Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för.

På Stockholm vatten och avfalls webbplats kan du bland annat läsa "frågor och svar" om fällningen.

Stockholm vatten och avfall Länk till annan webbplats.

Här kan du hitta hela åtgärdsprogrammet för Drevviken.

Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Daniel Axelsson
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022