08 mars 2022

Jämställdhet: Ett långsiktigt arbete med konkreta resultat

Den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. I Tyresö pågår ett långsiktigt arbete för jämställdhet – ett arbete som bland annat visar sig i kommunens jämställda löner, satsningar på trygga anställningar inom äldreomsorgen liksom på arbete för nyanlända kvinnor.

Den internationella kvinnodagen är en dag som handlar om att alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det kan tyckas självklart men i verkligheten ser det annorlunda ut. Även om ojämlikheterna uppmärksammas just 8 mars så pågår arbetet för jämställdhet året runt, här i Tyresö kommun liksom på andra håll.

symbol

Jämställdhet genomsyrar hela verksamheten

Tyresö kommun tog som första kommun i landet hänsyn till FN:s globala mål inom Agenda 2030 i översiktsplanen, det dokument som visar hur kommunen vill utvecklas. Det innebär bland annat att jämställdhet ska genomsyra hela kommunens verksamhet – ett långsiktigt arbete som leder till konkreta åtgärder och resultat. Ett exempel är satsningen ”Trappsteget” tillsammans med Tyresö Bostäder som hjälper nyanlända kvinnor ut i arbetslivet och till en egen försörjning. En annan konkret åtgärd är att vissa yrkesgrupper inom kommunen får fria arbetskläder, bland annat den kvinnodominerade äldreomsorgen.

– Jag är glad över de framsteg som skett inom jämställdhet inom Tyresö kommun. Tyvärr ser vi dock fortsatta utmaningar inom våld i nära relation och otrygghet. Vi behöver därför fortsätta våra satsningar på tjej- och kvinnojourer och på ökad trygghet, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Jämställda löner

Ett annat betyg på kommunens jämställdhetsarbete är att 2021 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Skillnaden mellan samtliga kommunens manliga anställdas medellöner och de kvinnliga anställdas medellöner uppgick till –0,5 procent vilket innebär att löneskillnaderna i Tyresö kommun för första gången är till kvinnornas fördel.

Lönekartläggningen analyserar löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt löneskillnader mellan kvinnodominerande och icke kvinnodominerande arbeten som anses likvärdiga. Löneskillnaden om -0,5 procent kan jämföras med 0,8 procent för 2020 och 2015 var den 6 procent. Resultatet för 2021 innebär att kommunens löneskillnader fortsatt ligger inom spannet om +/- 1 procent, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen.

Läs mer:
Intervju med Anita Mattsson om jämställdhet i Tyresö kommun Länk till annan webbplats.
Trappsteget – nyanlända kvinnor får anställning Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Daniel Axelsson
Senast uppdaterad: 16 mars 2022