22 december 2021

Tyresö är en bra kommun att bo i, men fler vill vara med och påverka

Tyresöborna har hösten 2021 sagt sitt om vad de tycker om kommunen i den årliga medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån (SCB). Tyresö som helhet får goda betyg och ligger generellt högre på betygsskalan än de flesta kommuner inom många områden.

Korvgrillning i Alby friluftsgård

Fotograf: Susanne Walström

Hela 97 procent tycker att Tyresö är en bra kommun att bo och leva i. 87 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Anita Mattsson

Anita Mattsson

– Vi politiker kämpar för att det ska bli bättre, enklare, roligare och tryggare att bo, leva och verka i Tyresö. Denna mätning ger oss ett starkt kvitto på att de satsningar och initiativ vi gör får effekt eftersom mätningen har ett positivt utfall på de flesta områden. Speciellt nöjd är jag över hur stor andel som tycker om att bo här, där vi når en nöjdhet på 97 procent. Stolt är jag också över att våra insatser för ökad trygghet ger effekt, där fler Tyresöbor känner sig trygga, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson.

Under hösten 2021 har 1 200 Tyresöbor fått möjlighet att svara på 128 frågor om kommunen. Tyresö hade en svarsfrekvens på 39 procent (jämfört med 38 procent i riket). Resultatet av undersökningen kommer att utgöra en del av underlaget för det strategiska utvecklingsarbetet inom kommunen.

Höga omdömen inom de flesta områden

90 procent av de tillfrågade anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt, vilket är högre än snittet i Sverige. Det handlar om till exempel tillgången till kommunal service. Omkring 90 procent är nöjda med hur förskola och grundskola fungerar. Därutöver är kommuninvånarna nöjda med tillgången till hälso- och sjukvård och utbudet av livsmedelsaffärer. Det goda resultat som Tyresö får inom området samhällsservice, är i linje med det av kommunfullmäktige utpekade målet att Tyresö ska leverera bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor.

De höga betygen inom klimat- och miljöarbete och utbudet av gång- och cykelvägar visar också att kommunens integrerade arbete med Agenda2030 har gett effekt. Andra områden som fått höga betyg är utbudet av motions- och friluftsområden och underhåll av den offentliga miljön samt räddningstjänsten.

Utmaningar och utvecklingsområden inom politiken

Några av de viktigaste frågorna att arbeta vidare med enligt årets medborgarundersökning är områden inom politik och förtroende. Tyresö får lågt resultat vad gäller transparens, politikens lyhördhet för invånarnas tankar och idéer i form av till exempel medborgardialoger och samråd, hur politiska beslut fattas och möjligheten att påverka dem. Endast tre av tio kommuninvånare upplever sig ha möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamhet. Resultatet visar dock att Tyresöborna har ett högre förtroende för politikerna och upplever att de har mer inflytande och insyn än övriga kommuninvånare i Sverige.

– Vi är glada att se att vi ligger över genomsnittet i Sverige vad gäller siffrorna om möjlighet att påverka inom politiken. Med det sagt ser vi förstås också att det är en viktig fråga att arbeta vidare med. Tre exempel på hur vi jobbat med frågan under mandatperioden är införandet av tidig medborgardialog i byggprojekt (till exempel genom workshops och enkäter), uppdrag om en mötesplats för politiker och medborgare, så kallade townhall-möten och att flera förslag som inkommit via Tyresöinitiativet också tagits beslut om. För oss har det också varit viktigt att involvera barn och unga när det har varit aktuellt, jag tänker exempelvis på bygget av paviljong på Fårdala skola och utvecklandet av Fornuddsparken, säger Karin Ljung, politisk sekreterare (S).

Önskemål om fler mötesplatser

Ett annat utvecklingsområde är utbudet av ställen för unga att träffas på. Sju av tio unga önskar tillgång till fler mötesplatser, till exempel fritidsgårdar. Resultatet överensstämmer med hur det ser ut i riket, även om något fler unga i Tyresö är nöjda med utbudet. Andra områden med lägre betyg är det lokala kultur- och nöjeslivet, utbudet av laddningsstationer för elfordon och kommunens arbete för att förbättra jämlikhet och integration.

Arbete med trygghet under året har gett resultat

Tyresö kommun har en målsättning att alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt. Tidigare år har just området trygghet haft ett lägre resultat jämfört med betygssnittet för alla deltagande kommuner. I årets resultat får Tyresö generellt ett högre betyg inom området trygghet än de flesta andra kommuner.

Isa Strandberg

Isa Strandberg

– Det är alltid kul att mätvärden går åt det positiva, och vi kommer tillsammans och i samverkan fortsätta att utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som så många i kommunen bidrar med – allt för att säkerheten och tryggheten fortsatt ska förbättras, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i Tyresö.

Resultatet är i linje med Polisens trygghetsmätning, där en större andel Tyresöbor angav att de känner sig trygga. Ett område som sticker ut negativt är polisens närvaro i kommunen. Knappt tre av tio är nöjda med polisens närvaro, i övriga kommuner är nöjdheten högre (53 procent).

– Tyresö kommun har en aktiv samverkan med Polisen för att öka tryggheten i kommunen. Flera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har satts in. Bland annat har ytterligare två fältassistenter anställts, platssamverkan i Granängsringen har fortsatt där ett allaktivitetshus är under uppstart och avhopparverksamheten som hjälper personer som vill lämna en kriminell livsstil har fortsatt att utvecklas i samarbete mellan kommun och polis. Härutöver arbetar kommunen med förbyggande insatser för att tidigt upptäcka oroväckande beteenden för att kunna sätta in insatser och ge stöd, säger Isa Strandberg, brottsförebyggande strateg i Tyresö.

Läs om undersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

SCB:s statistik om Tyresö, till SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats.
(Välj region och hitta Tyresö i listan)

Folk i Tyresö centrum. Foto Hans Alm

Om Statistiska centralbyråns medborgarundersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är framtagen tillsammans med kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att mäta kommuninvånarnas attityder om kommunen.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Enkäten består av 128 frågor och är utformad för att ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet. Inför 2021 års medborgarundersökning har enkäten gjorts om genom att svarsskalan har ändrats och fler frågor har lagts till. Det innebär att årets resultat inte är jämförbart med tidigare år, däremot kan kommunerna fortsatt jämföra sina resultat med hur det ser ut i övriga Sverige.

Av landets 290 kommuner deltog 161 kommuner i medborgarundersökningen 2021.

Sidan publicerad av: Anni Lindblad
Senast uppdaterad: 14 januari 2022