08 mars 2021

Jämställdhetsarbetet inom Tyresö kommun

Den 8 mars flaggar vi alltid för den internationella kvinnodagen. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson berättar i en intervju om jämställdhetsarbetet i Tyresö.

Text 50/50 written on piece of paper, zeros as female and male gender symbols, gender parity concept

– Det finns frågor som är viktiga och som genomsyrar allt det vi planerar, där ingår frågan om jämställdhet, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Tyresö har som första kommun i landet, tagit hänsyn till FN:s globala mål i översiktsplanen, det långsiktiga dokument som visar hur kommunen vill utvecklas och som har tagits fram i dialog med Tyresöborna. Det gör att vi har en överenskommelse med alla Tyresöbor, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen, att vi de facto behöver jobba med den viktiga jämställdhetsfrågan.

Enligt FN:s globala mål är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet.

Vikten av jämställdhet inom politiken

Jämställdhet är också ett tydligt politiskt mål i Sverige och redan på 1970-talet blev det till ett eget politiskt område och frågorna har sedan dess haft en central ställning i samhällsdebatten. 2016 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det har gått 25 år sedan 189 länder antog den globala handlingsplanen för jämställdhet i Peking, den så kallade Pekingplattformen. Mycket har hänt i Sverige för jämställdhet under dessa år, reformer som exempelvis sexköpslagen, kvinnofridslagstiftningen, samtyckeslagen, hela Metoo-rörelsen men det är fortfarande mycket kvar att göra.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Anita Mattsson (S)

Hur ser det ut idag i Tyresö? Och vad gör ni politiker för att män och kvinnor ska få möjlighet att leva under lika villkor?

– Vi har som sagt inkluderat jämställdhetsarbetet i översiktsplanen, vilket betyder att vi vill och strävar efter att all verksamhet ska genomsyras av jämställdhet, vilket också är ett av Agenda 2030:s mål. Vi arbetar även mycket med trygghet, då det är en grundläggande rättighet för att kvinnor (och män) ska må bra. Jag tänker till exempel på satsningen Ett tryggare Granängsringen där vi samverkar med olika parter, för att bland annat kvinnor ska kunna känna sig trygga. Jag har talat med ett flertal kvinnor som bor i Granängsringen som inte har vågat gå ut på kvällarna efter jobbet, för att de just känner sig otrygga. Det blir en jämställdhetsfråga, alla oavsett kön, ska kunna känna sig trygga nog för att ta den där kvällspromenaden efter jobbet. Vi har även beslutat att ge Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning, vilket gör att det kommer att bli lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd. Vi behöver utveckla arbetet mot våld i nära relationer, vilket är till största grad en jämställdhetsfråga.

Arbetet med jämställdhet går framåt, men borde gå fortare.

Vad är jämställdhet för dig Anita?

– Jag har hela livet sett hur män och kvinnor behandlas olika, enbart utifrån kön. Det finns en orättvisa som vi alla har ett ansvar för att komma tillrätta med. Vi behöver jämna ut klyftorna. I stort handlar det om fem viktiga frågor:

 • Lika lön för lika arbete
  Idag är kvinnors löner 9,9 procent lägre än mäns i snitt i hela landet. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00.
 • Fördelningen av det obetalda hemarbetet, kvinnor har alltid stått för en större del av det obetalda hemarbetet än män.
 • Vikten av stoppa all form av våld mot kvinnor och flickor, en självklarhet som vi måste arbeta för. Och givetvis kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp.
 • Vikten av att samhället ska kunna erbjuda jämlik vård, där både kvinnor och män får vård utifrån sina behov.
 • Representativiteten inom politiken och näringslivet, att det finns en jämn fördelning bland kvinnor och män, ”varannan damernas”, vilket kan ge en effekt av både ökad jämställdhet och ökad kompetens.

Vad gör Tyresö kommun för att skapa mer jämställdhet för de anställda i kommunen?

– Vi satsar på trygga villkor och en trygg anställning inom äldreomsorgen. Det har varit viktigt för oss, då det tidigare har funnits otrygga anställningar, speciellt nu under corona-pandemin. Ojämlika villkor drabbar ofta kvinnor som är de som i majoritet har ”låglöneyrken”. Jag skulle vilja säga att ofrivilligt deltidsarbete leder direkt till fattigdom och gör att du är ofri, vilket i sin tur ger många negativa konsekvenser i form av otrygghet, större risk för sjukdom och låg pension. Ytterligare en satsning har varit fria arbetskläder för en del yrken inom kommunen, nu senast fritidshemspersonal, vilket man skulle kunna tycka vore en självklarhet. Fria arbetskläder i den kvinnodominerade äldreomsorgen är en jämställdhetsfråga.

Vilket jämställdhetsarbete i kommunen är du mest nöjd över?

– Tyresö kommun toppar ligan för de mest jämställda lönerna i Sverige och det är ett tecken på att vi har gjort något rätt. Vi har varit måna om att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Kommunen vet att det behövs en jämställd arbetsplats för att vara attraktiv och modern arbetsgivare. Jämställda löner är ett sätt att fånga medarbetares engagemang, delaktighet, inflytande och ansvar vilket kan bidra till att göra Tyresö kommun till en så populär arbetsgivare som möjligt. Vi utgår ifrån en visionär personalpolicy med jämställdhet som en punkt. Policyn ska regelbundet behandlas på arbetsplatsträffar och används vid rekrytering och introduktion av nyanställda. Jag vill dock poängtera att vi absolut inte får tappa fokus på jämställdhetsmål, det finns mycket kvar att göra.

Enligt SKR:s rapport Personal i välfärden (2019) kan en orsak till varför löneskillnaden har minskat i Sverige vara att flera stora kvinnodominerade yrken har haft en högre löneutveckling än genomsnittet under de senaste åren. Flera av dessa återfinns i kommuner och regioner, exempelvis förskollärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Det handlar både om riktade satsningar i kollektivavtal och statliga satsningar, men också satsningar som görs av arbetsgivare lokalt.

Läs mer om löneskillnaden i Sverige Länk till annan webbplats.

Statistik i Tyresö kommun

Tyresö kommun har en historisk stark tradition av kvinnliga kommunalråd. Sedan 1985 (med undantag av två år) har kommunstyrelsens ordförande och/eller oppositionsrådet varit en kvinna och man har inom politiken strävat efter en jämn könsfördelning.

Antal män och kvinnor inom politiken i Tyresö

 • Kommunfullmäktige med 80 ledamöter/ersättare:
  47 män (59 procent) och 33 kvinnor (41 procent)
 • Kommunstyrelsen med 30 ledamöter/ersättare:
  15 män (50 procent) och 15 kvinnor (50 procent)
 • 8 nämnder med 8 ordförande
  5 män (63 procent) och 3 kvinnor (37 procent)
 • Chefsposition inom kommunen. Totalt 140 st:
  35 män (25 procent) och 105 kvinnor (75 procent)
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 februari 2022